Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал
Дата на приемане 11/07/2019
Брой/година Държавен вестник 59/2019

 


УКАЗ № 172

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2019 г.

Издаден в София на 22 юли 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:

„(3) Разпоредбите на този закон не се прилагат за посевен и посадъчен материал, предназначен за износ в трети страни.“

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думата „или“ се заменя с „и/или“.

2. Създават се ал. 20 и 21:

„(20) Когато при контролната официална полска инспекция по ал. 17 се установят несъответствия, допуснати по вина на инспектора, които не позволяват продължаване на сертифицирането на посева, разрешението по ал. 1 се отнема.

(21) След отнемане на разрешението при условията на ал. 20, лицето може да кандидатства за издаване на ново разрешение по реда на ал. 1 – 12.“

§ 3. В чл. 9 се създава ал. 3:

„(3) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Общ каталог на сортовете земеделски растителни видове или Общ каталог на сортовете зеленчукови култури“ се заличават, а думите „ароматни и овощни“ се заменят с „и ароматни“.

2. В ал. 3 и 4 думите „страна – членка“ се заменят с „държава – членка“.

3. В ал. 9 изречение първо думата „издава“ се заменя с „публикува на интернет страницата си“, а изречение второ се заличава.

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „тютюн и овощни растения“ се заменят с „и тютюн“.

2. В ал. 3, т. 2 след думите „зеленчукови култури“ се добавя „овощни видове“.

3. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) За вписване на сорта в официалната сортова листа за следващата година заявителят подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС и заплаща цена по ценоразписа по чл. 22, ал. 2. Заявлението се подава ежегодно до 20 декември на текущата календарна година лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

(8) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

§ 6. В чл. 16, ал. 1 думата „наредбата“ се заменя с „наредбите“.

§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „или в оправомощени от Европейския офис за сортовете растения национални офиси на държави – членки на Европейския съюз“.

2. Създават се нова ал. 13 и ал. 14:

„(13) За издаване на разрешение по ал. 3 или на удостоверение по ал. 8 лицата подават в ИАСАС заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от изпълнителния директор на агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

(14) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

3. Досегашната ал. 13 става ал. 15.

§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Сортоизпитването се извършва след подадено заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, и въз основа на договор, сключен между заявителя за сортоизпитване и агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

§ 9. В чл. 20 ал. 7 се отменя.

§ 10. В чл. 21, ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „се съобщава и“.

§ 11. Член 22 се изменя така:

„Чл. 22. (1) За полско изпитване за различимост, хомогенност и стабилност, както и за биологични и стопански качества, се заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 7.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва дейности и услуги на физически и юридически лица съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

(3) За сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършвано в национални офиси на държави – членки на Европейския съюз, както и за извършване на технологични анализи на качеството, се заплаща цена по ценоразписа по ал. 2.“

§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 6 и 7:

„(6) За регистрация по ал. 4 лицата подават в ИАСАС заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

(7) Когато се установят несъответствия и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“

2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9.

§ 13. В чл. 31, ал. 5 изречение второ се изменя така: „Разрешението се издава на лица, положили успешно изпит за пробовземачи, организиран от ИАСАС.“

§ 14. В чл. 32, ал. 5 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.

§ 15. Наименованието на глава седма се изменя така: „Внос на посевен и посадъчен материал от трети страни“.

§ 16. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „отговарят на изискванията“ се добавя „на решенията за еквивалентност на Европейската комисия“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2 след думите „трябва да са“ се добавя „етикетирани с официални ОИСР етикети и“, а думите „документ за посевни качества и здравно състояние, издаден“ се заменят с „ОИСР сертификат и ISTA оранжев международен партиден сертификат, издадени“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Търговските семена, които се внасят, трябва да са придружени от ISTA оранжев международен партиден сертификат, с изключение на търговските семена от декоративни растения, които се внасят с фирмен документ.“

4. В ал. 4 думите „са придружени от документ за качество, издаден от официален сертифициращ и/или контролен орган на страната износител“ се заменят с „отговарят на изискванията на решенията за еквивалентност на Европейската комисия“.

5. В ал. 5 изречение първо се заличава, а в изречение второ думите „OECD документ“ се заменят с „ОИСР сертификат и етикет, както и от ISTA оранжев международен партиден сертификат“.

§ 17. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „изискванията на“ се добавя „решенията за еквивалентност на Европейската комисия, на“.

2. В ал. 4 след думата „несъответствие“ се добавя „с изискванията на решенията за еквивалентност на Европейската комисия и/или“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За проверка на съответствието на семената с посоченото в документите в чл. 57 ИАСАС взема проби и извършва лабораторен анализ на внесените семена.“

4. В ал. 6 думите „и грунтов контрол по ал. 5“ се заличават.

5. В ал. 8 думите „т. 1“ се заличават.

6. В ал. 9 думите „и/или грунтов контрол“ се заличават.

§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 – 7 се отменят.

2. В ал. 8 думите „международен ISTA“ се заменят с „ISTA оранжев международен партиден“, а навсякъде абревиатурата „OECD“ се заменя с „ОИСР“.

§ 19. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „който произвежда, заготвя и/или“ се заличават.

2. В ал. 2 думата „книгите“ се заменя с „книгата“.

§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 17 абревиатурата „OECD“ се заменя с „ОИСР“.

2. Създават се т. 20 и 21:

„20. „ISTA оранжев международен партиден сертификат“ е сертификат за партиди семена, издаден от семетестващите лаборатории ISTA.

21. „Грунтов контрол“ е полски метод за установяване на сортова чистота и сортова автентичност на партиди семена.“

Заключителна разпоредба

§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5602