Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
Дата на приемане 12/09/2019
Брой/година Държавен вестник 74/2019

 


УКАЗ № 218

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от 44-то Народно събрание на 12 септември 2019 г.

Издаден в София на 16 септември 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.;

Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г.,

бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г.,

бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г.,

бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17 и 47 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 331, ал. 10 след думите „чл. 5, параграф 2“ се добавя „и чл. 5а, параграф 6“, а думите „Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012“.

§ 2. В чл. 334г се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) За нарушение на чл. 5а от Регламент (ЕС) 2015/2120 се налагат имуществени санкции, както следва:

1. за нарушение на параграф 1 или параграф 3 – в размер от 20 000 до 400 000 лв.;

2. за нарушение на параграф 2 – в размер от 500 до 5000 лв.;

3. за нарушение на параграф 4 – в размер от 5000 до 50 000 лв.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „1 и 2“ се заменят с „1 – 3“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7090