Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70
Дата на приемане 19/07/2019
Брой/година Държавен вестник 60/2019

 


УКАЗ № 181

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

Издаден в София на 29 юли 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Рамково споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70

Чл. 1. Ратифицира Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin GlobalINC относно програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в гр. София, Република България.

Чл. 2. Разпорежда рамковото споразумение по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

5778