Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни
Дата на приемане 11/09/2019
Брой/година Държавен вестник 74/2019

 


УКАЗ № 216

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, приет от 44-то Народно събрание на 11 септември 2019 г.

Издаден в София на 16 септември 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията

за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

Член единствен. Ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, подписан в Страсбург на 10 октомври 2018 г., със следната декларация:

„Република България ще прилага временно този Протокол в съответствие с член 37, параграф 3 от него.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7073