Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Дата на приемане 12/09/2019
Брой/година Държавен вестник 74/2019

 


УКАЗ № 217

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, приет от 44-то Народно събрание на 12 септември 2019 г.

Издаден в София на 16 септември 2019 г. 

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

 
(обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г.,

бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г.,

бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.;

изм., бр. 60 от 2015 г., бр. 14 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г., бр. 17, 61 и 77 от 2018 г. и бр. 37 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) При усложнена епизоотична обстановка по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните, министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и/или на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да:

1. ограничава или забранява лова на някои видове дивеч;

2. прилага санитарен отстрел на диви животни;

3. променя сроковете за ловуване на дива свиня;

4. разрешава групово ловуване на дива свиня в не повече от три дни, включително събота и неделя, от 7 последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното държавно горско или ловно стопанство.“

3. Алинея 12 се изменя така:

„(12) При свръхпопулация на хищници, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за регулиране на числеността им, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите и след съгласуване с министъра на околната среда и водите.“

4. Създава се ал. 13:

„(13) Обжалването на заповедта по ал. 5 и 12 не спира изпълнението ù.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7074