Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам
Дата на приемане 04/10/2019
Брой/година Държавен вестник 81/2019

 


УКАЗ № 231

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам, приет от 44-то Народно събрание на 4 октомври 2019 г.

Издаден в София на 8 октомври 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам

Член единствен. Ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам, подписана от българската страна на 12 юни 2019 г. в Страсбург.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 4 октомври 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7611