Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за социалните услуги
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги
Дата на приемане 20/12/2019
Брой/година Държавен вестник 101/2019

 


УКАЗ № 293

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за социалните услуги, приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2019 г.

Издаден в София на 20 декември 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение на Закона за социалните услуги (ДВ, бр. 24 от 2019 г.)

Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби в § 45 думите „1 януари 2020 г.“ се заменят с „1 юли 2020 г.“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9989