Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Дата на приемане 03/06/2020
Брой/година Държавен вестник 54/2020

 


УКАЗ № 114

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, приет от 44-то Народно събрание на 3 юни 2020 г.

Издаден в София на 11 юни 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г., бр. 12 и 77 от 2018 г. и бр. 1 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 11, ал. 2 думата „представя“ се заменя с „притежава“ и се създава изречение второ: „Проверката на сертификата за акредитация се извършва по служебен път.“

§ 2. В чл. 34а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 след думата „регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;

б) в т. 3 думата „специалността“ се заменя със „специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на съоръжение с повишена опасност“.

2. В ал. 3, т. 1, буква „а“ думата „специалността“ се заменя със „специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на съоръжение с повишена опасност“.

3. В ал. 5 думите „от търговския регистър“ се заличават и се създава изречение второ: „Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава лицензията или мотивирано отказва издаването й в двумесечен срок от подаване на заявлението.“

4. В ал. 6 думите „могат да“ се заличават, а думите „да изискват“ се заменят с „могат да изискват“.

5. Създава се нова ал. 7:

„(7) Когато при разглеждане на заявлението и представените документи и/или при проверката на място се установят непълноти и/или несъответствия с изискванията на ал. 2 или 3 и ал. 4, заявителят се уведомява писмено и се дава срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняването им. Уведомяването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Срокът по ал. 5 спира да тече до отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.“

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:

а) в т. 1 след думата „адреса“ се добавя „на управление“;

б) в т. 2 думите „по БУЛСТАТ“ се заличават;

в) в т. 5 в началото се добавя „номер и“.

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея в изречение първо накрая се добавя „или не са отстранили непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 7, или не са заплатили държавна такса по чл. 43“.

8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея се създава т. 6:

„6. неподаване на заявление за проверка по чл. 34б и/или когато лице по чл. 34а, ал. 1 не предостави достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността в две последователни години.“

9. Досегашната ал. 10 става ал. 11.

10. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.

§ 3. В чл. 34б се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) За извършване на проверката по ал. 1 лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1 подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, придружено от документ за платена държавна такса по чл. 43. Заявлението се подава не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 9 месеца от датата на извършената последна проверка.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в т. 1 думите „подходящ срок“ се заменят със „срок, не по-дълъг от един месец“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 4. В чл. 34в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 4 се отменя.

2. Алинея 4 се отменя.

§ 5. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „от получаване на заявление по образец, придружено от техническата документация и документ за платена държавна такса по чл. 43“;

б) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „в 14-дневен срок“;

в) точка 2 се изменя така:

„2. инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, която се отнася до тези съоръжения, след извършване на експертиза на проектите в срок:

а) 14 дни – за проекти на обекти, в които ще функционират до два броя съоръжения;

б) 14 дни – за проекти на обекти, в които ще функционират автомобилни газоснабдителни станции, газоснабдителни станции, пунктове за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ и пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове;

в) 14 дни – за проекти на обекти, в които ще функционира участък от разпределителен газопровод с дължина до 5 км;

г) 14 дни – за проект на обекти, в които ще функционира участък от преносен газопровод с дължина до 10 км;

д) 14 дни – за проектните части, отнасящи се до проектирането на тръбопроводите и помпените станции за транспортиране на нефт и нефтопродукти;

е) 14 дни – за проектите на обектите, в които ще функционират ацетиленови генераторни станции, пълначни станции за ацетиленови бутилки и ацетиленопроводите към тях;

ж) 21 дни – за проекти на обекти, в които ще функционират от три до 5 броя съоръжения;

з) 21 дни – за проекти на обекти, в които ще функционират компресорни станции;

и) 28 дни – за проекти на обекти, в които ще функционират повече от 5 броя съоръжения;

к) 30 дни – за проект на топлоелектрическа централа, в който ще функционират съоръжения под налягане (котли, съдове, работещи под налягане, и тръбопроводи за водна пара и гореща вода);

л) 30 дни – за проекти на обекти, в които ще функционират въжени линии;“

г) в т. 3 накрая се поставя тире и се добавя „в 14-дневен срок“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Не подлежат на заверяване инвестиционни проекти на строежи, в които се предвижда монтиране на асансьори.“

§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.

2. В ал. 4 думите „от търговския регистър“ се заличават и се създава изречение второ: „В двумесечен срок от подаването на заявлението председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ вписват лицето в регистъра по ал. 1 и му издават удостоверение за вписване или мотивирано отказват регистрацията.“

3. В ал. 5, изречение второ думите „да изискват“ се заменят с „могат да изискват“.

4. Създава се нова ал. 6:

„(6) Когато при разглеждане на заявлението и представените документи и/или при проверката на място се установят непълноти и/или несъответствия с изискванията на ал. 2 или 3, заявителят се уведомява писмено и се дава срок, не по-дълъг от един месец от получаването на уведомлението, за отстраняването им. Уведомяването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Срокът по ал. 4 спира да тече до отстраняване на непълнотите и/или несъответствията.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите „не отговаря на изискванията“ се добавя „или не е отстранило непълнотите и/или несъответствията в срока по ал. 6, или не е заплатило държавна такса по чл. 43“.

6. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.

§ 7. В чл. 36а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) За извършване на проверката по ал. 1 лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, подават заявление по образец до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него лица, придружено от документ за платена държавна такса по чл. 43. Заявлението се подава не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 9 месеца от датата на извършената последна проверка.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в т. 1 думите „подходящ срок“ се заменят със „срок, не по-дълъг от един месец“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед, когато:

1. установените нарушения по ал. 4 се извършват системно;

2. лицето престане да отговаря на някое от изискванията по чл. 36, ал. 2 и 3;

3. лицето не е подало заявление за проверка по ал. 2 и/или не е предоставило достъп в помещенията, в които се извършва дейността в две последователни години;

4. е подадено писмено заявление от регистрираното лице.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея навсякъде думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 8. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Органът за технически надзор регистрира съоръжението в 14-дневен срок от получаване на заявлението и документите, когато са спазени изискванията на съответната наредба по чл. 31.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 9. В чл. 40 думите „писмено разрешение за това“ се заменят с „акт за първоначален технически преглед“.

§ 10. В чл. 41 думите „пускане в експлоатация по чл. 40 и за“ се заличават.

§ 11. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Първоначалният технически преглед се извършва в 14-дневен срок от подаването на заявление.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато проверките и прегледите по ал. 1, с изключение на внезапните, се извършват от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, ползвателите подават заявление по образец, придружено с документ за платена държавна такса по чл. 43.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 12. В чл. 43 думите „и на разрешения по чл. 40“ се заличават.

§ 13. В чл. 44 след думата „обслужването“ се добавя „и/или управлението“ и изречение второ се заличава.

§ 14. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Правоспособност за обслужване и/или управление на съоръжения с повишена опасност се придобива след обучение, организирано от обучаваща организация по Закона за професионалното образование и обучение.“

2. В ал. 2 след думата „обслужване“ се добавя „и/или управление“.

§ 15. В чл. 46, ал. 1, т. 2 след думата „обслужване“ се добавя „и/или управление“.

§ 16. В чл. 57 след думата „обслужват“ се добавя „и/или управляват“.

Заключителна разпоредба

§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 14, т. 1 относно чл. 45, ал. 1, която влиза в сила от 1 юли 2021 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 юни 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

4295