Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Дата на приемане 14/04/2020
Брой/година Държавен вестник 38/2020

 


УКАЗ № 84

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 14 април 2020 г.

Издаден в София на 22 април 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 98 от 2018 г. и бр. 17, 42 и 94 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 33, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „командира на Съвместното командване на специалните операции, директора на служба „Военна информация“ и началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

§ 2. В чл. 83, ал. 2 думите „чл. 160, ал. 1, т. 9“ се заменят с „чл. 160, ал. 1, т. 9 или ал. 4“.

§ 3. В чл. 141, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. не са по-възрастни от 40 години;“.

§ 4. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 накрая думите „на по-висока длъжност, изискваща съответната квалификация, в интерес на военната служба“ се заменят с „в интерес на службата, на длъжност в по-високо длъжностно ниво, в съответствие с придобитата квалификация“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание „полковник“ (капитан I ранг), които заемат длъжност повече от 4 години и откажат преназначаване на друга предложена им длъжност в същото или по-високо длъжностно ниво, продължават да заемат длъжността си за срок от една година.“

§ 5. В чл. 160 се създава ал. 4:

„(4) Пределната възраст за военна служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, е с три години по-висока от посочената в ал. 1 и 2 и с 5 години по-висока от посочената в ал. 3.“

§ 6. В чл. 165 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 12 и 13:

„12. при изтичане на срока по чл. 156, ал. 3;

13. при упражнено право на пенсия от военнослужещ с пределна възраст по чл. 160, ал. 4.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Министърът на отбраната може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от военнослужещия по ал. 1, т. 13. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. (1) Пределната възраст за военна служба на военнослужещите по чл. 160, ал. 1 и 3, които към датата на влизането в сила на този закон са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната след мотивирано предложение по команден ред.

(2) Мотивираното предложение по ал. 1 се изготвя за:

1. военнослужещ, навършващ пределна възраст по чл. 160, ал. 1, т. 1 – 5, за длъжността на когото не по-късно от три месеца преди навършването на пределната възраст не е определен при условията и по реда на правилника за прилагане на закона друг военнослужещ, отговарящ на изискванията за заемането на длъжността;

2. военнослужещ на академична длъжност, навършващ пределна възраст по чл. 160, ал. 1, и военнослужещ с военно звание „полковник“/„капитан I ранг“, навършващ пределна възраст по чл. 160, ал. 3, след решение съответно на академичния или научния съвет;

3. военнослужещ с висше офицерско звание, навършващ пределна възраст по чл. 160, ал. 1 или 3 след обсъждане на Съвета по отбрана.

(3) Редът за удължаването на пределната възраст за военна служба по ал. 1 и 2 се определя с правилника за прилагане на закона.

§ 8. В Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, бр. 88 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г. и бр. 17 и 71 от 2019 г.) в чл. 24 ал. 3 се изменя така:

„(3) Длъжността директор на Службата може да бъде определена за офицер от висшия команден състав на въоръжените сили или за цивилен служител, който има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.“

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 април 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3002