Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Дата на приемане 12/03/2020
Брой/година Държавен вестник 26/2020

 


УКАЗ № 63

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, приет от 44-то Народно събрание на 12 март 2020 г.

Издаден в София на 18 март 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 10, 65, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 и 79 от 2019 г.)

§ 1. Създава се чл. 7б:

„Чл. 7б. (1) Международни спортни мероприятия на стадиони се провеждат само след като са изпълнени изискванията за обезпечаване на сигурност и безопасност съгласно приложение № 1.

(2) Областна комисия, назначена със заповед на областния управител, на територията на чиято област е разположен стадионът, извършва проверка за изпълнение на изискванията по приложение № 1 в присъствието на собственика или ползвателя на стадиона или на упълномощено от него лице.

(3) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, областният управител, въз основа на доклад на комисията по ал. 2, издава заповед, с която разрешава използването на стадиона или части от него за срок от една година.

(4) Спортни мероприятия от националния спортен календар се провеждат на стадиони само след като са изпълнени изискванията за сигурност и безопасност, приети от съответната лицензирана спортна федерация, съгласувани с органите на Министерството на вътрешните работи.“

§ 2. В чл. 13, ал. 3 думата „приложението“ се заменя с „приложение № 2“.

§ 3. В чл. 45, ал. 3 след думите „чл. 7а“ се добавя „и чл. 7б, ал. 1“.

§ 4. Създава се приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1:

„Приложение № 1 към чл. 7б, ал. 1

Изисквания за обезпечаване на сигурност и безопасност при провеждане на международни спортни мероприятия на стадиони

1. Седалките за зрители трябва да бъдат индивидуални, номерирани, здраво фиксирани към основата, изработени от нечуплив, огнеупорен материал, с облегалки с минимална височина 30 см от повърхността на седалката.

2. Трибуните трябва да са фиксирани към носещата основа и не трябва да са базирани върху или да се състоят от тръбни елементи и структури от тип скеле.

3. Материалът, дизайнът и конструкцията на трибуните трябва ясно да показват, че са предназначени за постоянна употреба.

4. Всеки стадион трябва да има ясно обозначени места с достъп за хора с увреждания и техните придружители, както и с тоалетна/санитарен възел.

5. Минимум 5 на сто от общия капацитет на стадиона трябва да бъде в сектор със заграждения за гостуващите фенове.

6. Общите площи на всеки стадион трябва да бъдат добре осветени.

7. На територията на стадиона и общите площи не се допуска наличието на насипни материали, като камъни, бетон и други, които биха могли да бъдат използвани за хвърляне или които биха могли да създават затруднения при напускане на стадиона.

8. Всеки стадион трябва да има озвучителна уредба, чрез която да се разпространяват съобщения до всички части на и извън стадиона, като тази уредба трябва да е свързана с независим източник на ток.

9. Всеки стадион трябва да има функциониращо аварийно осветление със собствено независимо захранване и автоматично превключване, което да покрива всички части на стадиона, включително евакуационните пътища.

10. На територията на стадиона трябва да има обособено, ясно обозначено, напълно оборудвано помещение за оказване на първа помощ на зрителите.

11. Всеки стадион трябва да има изградено видеонаблюдение и оперативен координационен център с изглед към цялата вътрешна част на стадиона и възможности за комуникация между лицата и представителите на съответните служби, отговорни за безопасността и реда на стадиона.

12. Оперативният координационен център трябва да бъде снабден с цветни монитори, свързани с камерите за видеонаблюдение, които да имат възможности за запис на видео материали, както и на снимки и тяхното отпечатване.

13. Маршрутите за достъп до стадиона, входовете и изходите, както и всички общи площи на стадиона трябва да бъдат ясно обозначени (например с букви и цифри), за да насочват зрителите до техните места.

14. Около всеки вход на стадиона трябва да бъде поставена информация, посочваща забранени за внасяне на стадиона предмети.

15. На всички входове на стадиона трябва да има осигурен пропускателен режим.

16. Трябва да има определени места за продажба на храни и напитки за зрителите.

17. Трябва да бъде осигурена възможност за охраняване на всички входове, както и тези, водещи към терена, по време на мача.“

§ 5. В приложението към чл. 13, ал. 3 след думата „Приложение“ се добавя „№ 2“.

Заключителни разпоредби

§ 6. В срок до един месец от влизането в сила на този закон областните управители издават заповед, с която определят състава на комисиите по чл. 7б, ал. 2.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 март 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2448