Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Дата на приемане 21/05/2020
Брой/година Държавен вестник 51/2020

 


УКАЗ № 101

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, приет от 44-то Народно събрание на 21 май 2020 г.

Издаден в София на 29 май 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително за хибридни атаки и за асиметрични рискове и заплахи“.

2. В т. 12 след думите „поддържане на“ се добавя „оперативен отчет и“.

3. В т. 13 след думата „съхраняване“ се поставя запетая и думите „и вътрешноведомствен“ се заменят с „ползване и“.

4. В т. 14 думата „собствени“ се заличава.

5. Създава се нова т. 16:

„16. организиране и осъществяване на собствени комуникации за разузнавателни цели и за обмен на информация със свои структури;“.

6. Досегашната т. 16 става т. 17.

§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „разузнавателни“ се заменя с „оперативно-разузнавателни“.

2. В т. 6 след думите „прикритието им“ се добавя „и отразяване на необходимите промени в електронните бази данни“.

3. В т. 7 думите „от Агенцията, които изпълняват оперативно-разузнавателна дейност“ се заменят с „и лица, които сътрудничат на Агенцията, изпълняващи оперативно-разузнавателна дейност, включително отразяване на необходимите промени в електронните бази данни“.

4. В т. 8 думата „собствена“ се заличава и думата „оперативната“ се заменя с „оперативно-разузнавателната“.

§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 5 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „образование“ се поставя запетая и думите „и стаж не по-малко от 5 години в Агенцията“ се заменят с „опит в областта на управлението и контрола и стаж в Агенцията не по-малко от три години“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Служебното правоотношение на инспектора се прекратява:

1. по мотивирано предложение на председателя на Агенцията;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

3. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на Агенцията;

4. в случаите по чл. 101, ал. 1, т. 2 – 5, т. 7, т. 8, букви „а“ – „г“, т. 9 и т. 11 – 13.“

§ 5. В чл. 26, ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително провеждане на разузнавателни операции“.

§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) При изпълнение на дейности за нуждите на Агенцията, свързани с достъп до класифицирана информация – служебна тайна, могат да се прилагат допълнителни мерки за сигурност. Видът, условията и редът за прилагане на допълнителните мерки за сигурност се определят с правилника за прилагане на закона.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „предоставяне на информация“ се добавя „за списъчния й състав“ и се поставя запетая.

§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) След прекратяване на правоотношението служителите на Агенцията нямат право по собствена инициатива, без изрично разрешение на председателя на Агенцията или на оправомощено от него длъжностно лице, да търсят и осъществяват контакти с лица, станали им известни при или по повод изпълнение на оперативно-разузнавателна дейност, за което подписват декларация.“

§ 8. В чл. 34, ал. 4, изречение второ, след думата „служебното“ се добавя „или трудовото“.

§ 9. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 5 думите „определени за осъществяване на общественополезна дейност“ и запетаята преди тях се заличават.

2. Алинея 6 се отменя.

3. В ал. 7 думите „на държавния служител“ се заличават.

§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. отговарят на медицинските изисквания за годност за държавна служба в Агенцията;“.

2. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Изключение от забраната по ал. 2 се допуска, когато квалификацията, знанията, уменията и опитът на лицето представляват специфична експертиза за разузнавателната дейност на Агенцията.

(4) Медицинските изисквания за годност по ал. 1, т. 2 и изискванията за психологическа пригодност по ал. 1, т. 5 се определят с акт на председателя на Агенцията.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думата „определя“ се заменя с „установява“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. медицинските експертни органи на други болници при условия и по ред, определени от ръководителя на съответното лечебно заведение и председателя на Агенцията.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Пригодността по ал. 1, т. 5 се установява при условия и по ред, определени с акт на председателя на Агенцията.“

5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 11. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „декларация за несъвместимост, имотно състояние и доходи, конфликт на интереси и членство в политическа партия“ се заменят с „декларации за несъвместимост и за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

2. В ал. 2 думата „декларация“ се заменя с „декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

3. В ал. 3 след думата „декларации“ се добавя „по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Агенцията поддържа регистър за служителите си с декларациите по ал. 1 и 2, който не е публичен.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 12. В чл. 55, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „ако същото е по-високо“.

§ 13. В чл. 58, ал. 3, изречение трето думите „чл. 101, ал. 1, т. 5 или 8“ се заменят с „чл. 101, ал. 1, т. 5 или 9“.

§ 14. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Информацията за данъчното облагане, социалното и здравното осигуряване на държавните служители и на служителите по трудово правоотношение се предоставя на компетентните органи при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на председателя на Агенцията, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и управителя на Националния осигурителен институт.“

§ 15. В чл. 73, ал. 6, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „работещи на смени“.

§ 16. В чл. 74, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „освен с разрешение на председателя на Агенцията“.

§ 17. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „болница „Лозенец“ се заменят с „други болници“, думата „съответно“ се заличава и думите „директора на болница „Лозенец“ се заменят с „ръководителя на съответното лечебно заведение“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Държавните служители на прикритие не се ползват с правата по ал. 3 и 4.“

§ 18. В чл. 86 се правят следните изменения:

1.В ал. 2 думата „досие“ се заменя с „дело“.

2.В ал. 3 думите „връчването й на“ се заменят със „запознаването с нея от“.

§ 19. В чл. 88 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени предсрочно от органа по назначаването по предложение на непосредствения или по-горестоящия ръководител, ако е изтекла най-малко една втора от срока на наложеното наказание, считано от датата на запознаване със заповедта за налагане на наказанието, и държавният служител не е извършил други нарушения на служебната дисциплина.

(4) Предсрочното заличаване се извършва със заповед, която се предоставя на служителя за запознаване и се прилага към служебното му дело.“

§ 20. В чл. 90 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 4:

„4. когато му бъде отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв; в този случай отстраняването се извършва със заповед на председателя на Агенцията и продължава до влизането в сила или отмяната на акта, с който е отнет или отказан достъпът до класифицирана информация.“

2. Създава се ал. 5:

„(5) При отмяна на акта, с който е отнет или отказан достъп до класифицирана информация, служителят, който е временно отстранен от длъжност, се възстановява и му се заплаща възнаграждението за периода на отстраняването. Възстановяването на длъжност и изплащането на дължимото възнаграждение се извършват със заповед на председателя на Агенцията.“

§ 21. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думата „преценка“ се заменя с „инициатива“;

б) в т. 3 думата „преценка“ се заменя с „инициатива“;

в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „установена при условията на чл. 44, ал. 5“;

г) точка 5 се изменя така:

„5. по писмено искане на служителя;“

д) създава се нова т. 6:

„6. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 10-дневен срок; в случай че тя не направи това, се смята, че предложението не е прието;“

е) досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8;

ж) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея в буква „д“ думите „заеманата длъжност на прикритие“ се заменят със „задълженията, възложени от Агенцията“;

з) създава се нова т. 10:

„10. при несъответствие с изискванията за заемане на длъжността, ако служителят откаже да заеме друга предложена му длъжност или ако няма подходяща незаета длъжност;“

и) досегашната т. 9 става т. 11;

й) досегашната т. 10 става т. 12 и в нея думата „преценка“ се заменя с „инициатива“;

к) досегашната т. 11 става т. 13;

л)досегашната т. 12 става т. 14 и в нея думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;

м) досегашната т. 13 става т. 15.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Служебното правоотношение на държавния служител може да бъде прекратено по инициатива на председателя на Агенцията срещу обезщетение в размер на не повече от 6-кратния размер на последното получено месечно брутно възнаграждение. В случай че служителят не приеме с писмено изявление предложението в 10-дневен срок, се смята, че то не е прието.“

3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 6 и т. 8, буква „г“ се заменят с „ал. 1, т. 7 и т. 9, буква „г“.

4. В ал. 4 думата „работа“ се заменя със „служба“.

§ 22. В чл. 103 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, в изречение първо думите „чл. 101, ал. 1, т. 2, 3, 6 и 8“ се заменят с „чл. 101, ал. 1, т. 2, 3, 7 и 9“, а в изречение второ думата „неизтеклия“ се заменя с „неспазения“.

2.В ал. 2 думите „чл. 101, ал. 1, т. 8, буква „в“, т. 9, 12 и 13“ се заменят с „чл.101, ал. 1, т. 9, буква „в“, т. 11, 14 и 15“.

§ 23. В чл. 105 думите „чл. 101, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер“ се заменят с „чл. 101, ал. 1, т. 1 – 7 и т. 9, буква „а“.

§ 24. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При невъзможност за запознаване на държавния служител със заповедта препис от същата, несъдържащ класифицирана информация, се изпраща на постоянния му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.“

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 2:

„2. член 101, ал. 1, т. 6 – от датата, за която страните са постигнали взаимно съгласие;“

б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думите „т. 11“ се заменят с „т. 13“;

в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „т. 13“ се заменят с „т. 15“;

г) досегашната т. 4 се отменя.

§ 25. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и 2 думата „освобождаване“ се заменя с „прекратяване на служебното правоотношение“.

2. В ал. 4 след думите „10 години“ се поставя запетая и се добавя „но не по-малко от три години“.

3. В ал. 6 думите „чл. 101, ал. 1, т. 9 и 12“ се заменят с „чл. 101, ал. 1, т. 11 и 14“.

§ 26. В чл. 111, ал. 3 думите „чл. 44, ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 44, ал. 5, т. 1“.

Заключителни разпоредби

§ 27. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26 и 28 от 2020 г.) в чл. 54б, ал. 3 думите „чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9“ се заменят с „чл. 101, ал. 1, т. 5, 8 и 11“.

§ 28. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и 88 от 2018 г. и бр. 7, 17, 94 и 99 от 2019 г.) се създава чл. 125г:

„Чл. 125г. (1) Органите на агенцията могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице при:

1. задържане на лице по чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, ал. 1;

2. провеждане на интервю по чл. 125в, ал. 1;

3. предупреждаване на лица по чл. 128, ал. 1;

4.призоваване на граждани по чл. 128а, ал. 1;

5. образуване на административнонаказателно производство.

(2) Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни.“

§ 29. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13, 17 и 60 от 2019 г.) в чл. 91, ал. 3 след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „структури на Държавна агенция „Разузнаване“, определени от председателя на агенцията, структури на служба „Военна информация“, определени от директора на службата“.

§ 30. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г. и бр. 28 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 251г:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Достъпът до данните по чл. 251б, ал. 1 за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления по чл. 108а, ал. 1 – 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл. 110, ал. 1, предложение шесто, чл. 110, ал. 2 от Наказателния кодекс се осъществява след разрешение от председателя на Специализирания наказателен съд или от оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „Разрешението по ал. 1“ се добавя „и 2“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по ал. 2 – от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд“;

г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Алинея 3“ се заменят с „Алинея 4“;

д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1, 2 и 4“;

е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата „съдилища“ се добавя „и в Специализирания наказателен съд“;

ж) досегашната ал. 7 става ал. 8.

2. В чл. 251г1, ал. 3, 4 и 5 думите „чл. 251г, ал. 1 или 3“ се заменят с „чл. 251г, ал. 1, 2 или 4“.

3. В чл. 251д навсякъде думите „чл. 251г, ал. 1“ се заменят с „чл. 251г, ал. 1 и 2“.

4. В чл. 251е:

а) в ал. 2 думите „чл. 251г, ал. 1“ се заменят с „чл. 251г, ал. 1 и 2“, а думите „чл. 251г, ал. 5“ се заменят с „чл. 251г, ал. 6“;

б) в ал. 3 думите „чл. 251г, ал. 5“ се заменят с „чл. 251г, ал. 6“.

5. В чл. 251ж, ал. 2 и 3 думите „чл. 251г, ал. 6“ се заменят с „чл. 251г, ал. 7“.

6. В чл. 261а, ал. 4, т. 1 думите „чл. 251г, ал. 7“ се заменят с „чл. 251г, ал. 8“.

7. В чл. 261б, ал. 6 думите „чл. 251г, ал. 7“ се заменят с „чл. 251г, ал. 8“.

§ 31. В Закона за противодействие на тероризма (ДВ, бр. 103 от 2016 г.) се създава чл. 8а:

„Чл. 8а. (1) Създава се междуведомствено контратерористично звено, разположено в Държавна агенция „Разузнаване“.

(2) В състава на контратерористичното звено се включват представители, определени от ръководителите на ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военна информация“ към министъра на отбраната, МВР, Агенция „Митници“ и главния прокурор.

(3) Контратерористичното звено подпомага взаимодействието и осигурява постоянния обмен на информацията между органите и структурите по ал. 2 при осъществяване на превантивните и оперативните дейности съобразно възложените им с този и други нормативни актове функции.

(4) Редът и организацията за осъществяване на дейностите по ал. 3 се определят със съвместна инструкция на ръководителите на органите по ал. 2 и главния прокурор.“

§ 32. Инструкцията по чл. 70, ал. 2 се издава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 33. Инструкцията по чл. 8а, ал. 4 от Закона за противодействие на тероризма се издава в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 май 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3827