Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация
Име на законопроекта ЗИД на Закона за защита на класифицираната информация
Дата на приемане 31/08/2016
Брой/година Държавен вестник 71/2016

 


УКАЗ № 299

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, приет от ХLIІI Народно събрание на31 август 2016 г.

Издаден в София на 7 септември 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм.,бр. 62 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 9 се създава т. 9а:

„9а. извършва проучване съвместно със службите за сигурност и службите за обществен ред в случаите по чл. 45а, ал. 3 и издава или отказва разрешение за достъп до класифицирана информация;“.

§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. заместник-министър председателите и министрите;“.

2. В ал. 3, т. 1 думата „министрите“ се заменя със „заместник-министър председателите, министрите“.

§ 3. В чл. 40, ал. 1 т. 5 се отменя.

§ 4. В чл. 43, ал. 2 накрая се добавя „включително и да бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“.

§ 5. В глава пета, раздел ІІ се създава чл. 45а:

„Чл. 45а. (1) Органът по проучването отправя писмено искане до Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за извършване на проверка на проучваното лице по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Към искането се прилага писменото съгласие на проучваното лице за извършване на проверката. Комисията извършва проверка в срок до 14 дни от получаване на искането и изпраща резултата от нея на органа по проучването, а при установена принадлежност – и на ДКСИ, и на проучваното лице.

(2) Когато за проучваното лице е установена принадлежност, органът по проучването, когато е различен от Държавна агенция „Национална сигурност“, изпраща незабавно цялата преписка в Държавна агенция „Национална сигурност“, където проучването се довършва.

(3) В случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 15, когато за проучваното лице е установена принадлежност, органът по проучването извършва проучването и изпраща цялата преписка в ДКСИ за вземане на решение по чл. 9, т. 9а.

(4) Държавна агенция „Национална сигурност“, съответно ДКСИ – в случаите по ал. 3:

1. разглежда фактите и обстоятелствата, съдържащи се в резултата от извършената проверка по ал. 1, с оглед преценка дали проучваното лице отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1;

2. може да поиска допълнителна информация и копия на документи от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и от проучваното лице.

(5) При установена принадлежност обжалването на решението на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия не спира процедурата по проучването по този закон.

(6) Проверка по ал. 1 не се извършва, когато орган по проучване е Държавна агенция „Разузнаване“ или служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната.“

§ 6. В чл. 47, ал. 3 думите „т. 1 – 5“ се заменят с „т. 1 – 4“.

§ 7. В чл. 52 се създава ал. 3:

„(3) При установена принадлежност в случаите по чл. 45а сроковете по ал. 1 се удължават с 15 дни.“

§ 8. В чл. 57 ал. 5 се отменя.

§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „по писмено предложение на служителя по сигурността на информацията“ се заличават;

б) в т. 1 думите „при проверката по чл. 56“ се заличават.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 10. В чл. 60 ал. 5 се отменя.

§ 11. Член 68 се изменя така:

„Чл. 68. (1) Решението на ДКСИ подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд.

(2) Жалбата се подава в 14-дневен срок до Върховния административен съд, който се произнася в срок до един месец и решението му е окончателно.

(3) Жалбата не спира изпълнението и се разглежда по правилата на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, като делото се разглежда при закрити врата.

(4) Достъп до делото в деловодството и в съдебната зала се предоставя на страните, техните пълномощници, както и на лицата, на които председателят на състава разреши това.“

§ 12. В чл. 69 думите „не подлежат на обжалване“ се заменят с „подлежат на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд“ и се създава изречение второ: „Решението на съда е окончателно.“

§ 13. В чл. 88, ал. 2 се създава изречение четвърто: „Те подлежат на обжалване пред ДКСИ по реда на чл. 62 – 67.“

§ 14. В чл. 94в, т. 2 думите „при условията, по реда и в срока по глава пета, раздел V“ се заменят с „при условията и по реда на чл. 62 – 67“.

§ 15. В чл. 109, изречение второ думите „по реда на чл. 62 – 68“ се заменят с „пред ДКСИ по реда на чл. 62 – 67“.

§ 16. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) За нарушение по ал. 1, извършено от ръководител на организационна единица, наказанието е глоба от 200 до 2000 лв.“

§ 17. В приложение № 2 към чл. 47 и 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. ХХVIII думите „ЧЛЕН НА КОИ ОРГАНИЗАЦИИ СТЕ?“ се заменят с „В КАКВИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНУВАТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЙНИ И/ИЛИ НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА?“.

2. Създава се нова т. XXIX:


XXIX. ИМАТЕ ЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СЛУЖБИТЕ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ И СИГУРНОСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП И РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ?НЕ .. .

ДА .. .  

3. Досегашната т. ХХІХ става т. ХХХ.

4. В указанията в т. 10 думите „точка ХХІХ“ се заменят с „точка ХХХ“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон органът по проучването, с изключение на Държавна агенция „Разузнаване“ и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната, отправя писмено искане по чл. 27 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за служителите с достъп до класифицирана информация, за които проверка за принадлежност не е правена. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в тридневен срок от приключване на проверката уведомява за резултата от нея органа по проучването, а при установена принадлежност – и ДКСИ, и проучваното лице.

(2) При липса на писмено съгласие по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия действието на разрешението за достъп до класифицирана информация на лицето по ал. 1 се прекратява.

§ 19. При установена принадлежност за лице по предходния параграф към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави преценка за надежност по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 6 и 8 по реда на глава пета.

§ 20. Заварените производства по жалби срещу откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или срещу отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, се приключват по реда на този закон.

§ 21. Прекратяват действието си влезлите в сила откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, за които сроковете по чл. 57, ал. 6 и чл. 59, ал. 6 не са изтекли.

§ 22. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.) в чл. 27 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

„5. орган по проучване по отношение на лице, за което се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация.“

2. В ал. 3 след думата „дни“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 45а от Закона за защита на класифицираната информация – в срок до 14 дни“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 31 август 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

7273