Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 23/09/2020
Брой/година Държавен вестник 85/2020

 


УКАЗ № 201

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от 44-то Народно събрание на 23 септември 2020 г.

Издаден в София на 29 септември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17, 35 и 64 от 2019 г. и бр. 69 от 2020 г.)

§ 1. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ДВ, бр. 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Право на месечна парична помощ по чл. 134, т. 4 имат и децата на починалите олимпийски медалисти, които са получавали премия по отменения чл. 34а, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 17 и 54 от 2001 г., бр. 9 и 74 от 2002 г., бр. 32, 59 и 89 от 2005 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 16 и 64 от 2010 г., бр. 15 от 2011 г., бр. 75 от 2013 г. и бр. 62 от 2014 г.). Получаването на премията се удостоверява с документ, издаден от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, а паричната помощ се отпуска при условията и по реда на ал. 1.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 18 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

7053