Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Дата на приемане 17/09/2020
Брой/година Държавен вестник 84/2020

 


УКАЗ № 192

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г.

Издаден в София на 23 септември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 34 и 55 от 2020 г.)

§ 1. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. (1) Определя се следният дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г.:

1. от 1 януари до 30 септември – 9,00 лв.;

2. от 1 октомври до 31 декември – 12,00 лв.

(2) Определя се дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 74,29 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) Паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, се изплащат за срок 7 месеца.

(2) Срокът по ал. 1 се прилага и за паричните обезщетения за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, чийто срок не е изтекъл към 1 октомври 2020 г.

§ 3. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.; изм., бр. 18 и 44 от 2020 г.) в § 38, ал. 2 думите „В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията в наредбите по ал. 1“ се заменят с „В срок до 31 декември 2020 г.“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

6966