Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за лечебните заведения
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения
Дата на приемане 25/09/2020
Брой/година Държавен вестник 85/2020

 


УКАЗ № 203

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за лечебните заведения, приет от 44-то Народно събрание на 25 септември 2020 г.

Издаден в София на 29 септември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г. и бр. 28, 54 и 71 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думата „наредба“ се заменя с „наредби“.

§ 2. В чл. 63 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Съветът на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ се състои от трима членове.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Членовете на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.“

§ 3. Член 64 се изменя така:

„Чл. 64. (1) Договорът за управление и контрол на членове на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала по чл. 63, ал. 3 се сключва при условията и по реда на Закона за публичните предприятия и на правилника за прилагането му.

(2) Договорът по ал. 1 се прекратява предсрочно в случаите по чл. 24 от Закона за публичните предприятия.“

Заключителни разпоредби

§ 4. В Закона за публичните предприятия (обн., ДВ, бр. 79 от 2019 г.; изм., бр. 100 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 20 ал. 3 се изменя така:

„(3) Не може да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище.“

2. В чл. 22, ал. 2, изречение първо накрая се добавя „с изключение на съветите на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, за които се прилага разпоредбата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните заведения“.

3. В преходните и заключителните разпоредби в § 3, ал. 4 накрая се добавя „с изключение на съставите на органите за управление и контрол на публичните предприятия – лечебни заведения по чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, които се привеждат в съответствие с изискванията му в 16-месечен срок“.

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 25 септември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7086