Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Дата на приемане 11/12/2020
Брой/година Държавен вестник 107/2020

 


УКАЗ № 279

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приет от 44-то Народно събрание на 11 декември 2020 г.

Издаден в София на 14 декември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Член единствен. Ратифицира Устава на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

9439