Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
Дата на приемане 17/12/2020
Брой/година Държавен вестник 109/2020

 


УКАЗ № 295

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г.

Издаден в София на 18 декември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:

„(4) При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка Министерският съвет може да вземе решение за промяна на срока по ал. 2 и критичния момент. Решението се публикува на интернет страниците на Министерския съвет и на Националния статистически институт.“

§ 2. В § 4, т. 3 думите „срок до 31 декември 2021 г.“ се заменят с „едногодишен срок от провеждане на преброяването“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9565