Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
Дата на приемане 17/12/2020
Брой/година Държавен вестник 109/2020

 


УКАЗ № 297

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г.

Издаден в София на 21 декември 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател

Член единствен. Ратифицира Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател, подписано за Европейската комисия на 11 декември 2020 г. и за Република България на 26 ноември 2020 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

9535