Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси
Дата на приемане 25/05/2016
Брой/година Държавен вестник 43/2016

 


УКАЗ № 165

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, приет от ХLIІI Народно събрание на 25 май 2016 г.

Издаден в София на 2 юни 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 95 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 18 се създават ал. 4 – 6:

„(4) Министерският съвет утвърждава класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми по ал. 3. С класификацията могат да се определят и други показатели, които са елементи на структурата на бюджета в програмен формат.

(5) При организационни или нормативни промени, които засягат дейността на бюджетните организации, Министерският съвет може да извърши промени на класификацията по ал. 4.

(6) Проектите на актове за утвърждаване на класификацията по ал. 4, както и за нейната промяна се изготвят и внасят в Министерския съвет от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.“

§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „задействат автоматични корективни механизми, определени от Народното събрание“ се заменят с „прилагат автоматични корективни механизми съгласно Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) За значително се приема всяко отклонение от фискалното правило по ал. 2, което е равно на или надвишава 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт за една година или средно за двугодишен период.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 3. В чл. 29, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от други субекти, попадащи в сектор „Държавно управление“.

§ 4. Член 35 се изменя така:

„Чл. 35. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините, социалноосигурителните фондове и други субекти, които попадат в сектор „Държавно управление“, и притежаваните от тях активи под формата на дългови инструменти, включително за техните намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции от общините.“

§ 5. В чл. 36 се създава ал. 3:

„(3) Министерството на финансите публикува ежемесечно официална информация за дълга и гаранциите на подсектор „Централно управление“.“

§ 6. В чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на получените като обезпечения средства по чл. 152, ал. 5, 8 и 12, както и средствата по чл. 156 и чуждите средства“.

§ 7. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:

„(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на този закон, въз основа на друг закон или на акт на Министерския съвет.“

§ 8. В чл. 69, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „съгласно класификацията по чл. 18, ал. 4“.

§ 9. В чл. 72, ал. 1 думите „както и актуализация на стратегията за управление на държавния дълг съгласно Закона за държавния дълг“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 10. В чл. 74, ал. 1 след думата „бюджет“ се добавя „с изключение на кметовете на общините“.

§ 11. Създава се чл. 77а:

„Чл. 77а. Ежегодно в срок до 31 октомври Министерският съвет по предложение на министъра на финансите одобрява стратегия за управление на държавния дълг по Закона за държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза.“

§ 12. В чл. 79, ал. 7 след думата „година“ се добавя „и на данъчните закони“.

§ 13. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.“

§ 14. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Със закона за държавния бюджет могат да се определят лимити за разходи за персонал по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет.“

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) Със закона за държавния бюджет може да се упълномощава Министерският съвет с постановлението за изпълнението на държавния бюджет да определя лимити за разходи за персонал по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет с изключение на бюджетите на Народното събрание и на съдебната власт.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 15. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година“ се заменят с „извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения“, а думата „нормативни“ се заличава.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В случаите по ал. 1 Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „като в този срок не се включва времето, през което няма избрано Народно събрание“.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) В случаите, когато държавният бюджет не е приет в срока по ал. 3, Народното събрание по предложение на Министерския съвет определя с решение допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери. По отношение на поемането на държавен дълг се прилага съответно ал. 2.“

§ 16. В чл. 92, ал. 1 след думите „Министерският съвет“ се добавя „по предложение на министъра на финансите“.

§ 17. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.“

3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 18. В чл. 99 се създават ал. 4 и 5:

„(4) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на финансите определя размера на бюджетните взаимоотношения на съответните общини с държавния бюджет на основата на критерии и механизми в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет параметри.

(5) Кметът на съществуващата община по ал. 1 и кметът/кметовете на новообразуваната/новообразуваните община/общини по ал. 2 съвместно представят на министъра на финансите необходимата информация за натуралните и стойностните показатели на съответните общини в срок до 14 дни след срока съответно по ал. 1 – 3.“

§ 19. В чл. 103 се създава ал. 4:

„(4) Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите по ал. 1 на общини с още една година или да отпусне нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасената в срока по ал. 1 част от заема по мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет.“

§ 20. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „утвърдените“ се добавя „с годишния закон за държавния бюджет“, а след думата „политики“ се добавя „и бюджетни програми“.

2. В ал. 7 думите „по ал. 3“ се заменят с „по ал. 1 – 3“.

§ 21. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително чрез промяна на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет“.

2. В ал. 10 думите „по ал. 1, 2, 4, 5 и 6“ се заменят с „по ал. 1 – 6“.

§ 22. В чл. 112 се правят следните допълнения:

1. В ал. 5 след думата „разпоредители“ се добавя „и разпоредителите по чл. 11, ал. 9“.

2. Създава се ал. 8:

„(8) В случаите по ал. 2 и 3 съответният първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет при необходимост извършва и промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6, за което уведомява министъра на финансите.“

§ 23. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ал. 1 – 7“ се заменят с „ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7“.

2. Създава се нова ал. 7:

„(7) В случаите по ал. 2, 3 и 6 съответният първостепенен разпоредител с бюджет извършва и промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6.“

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея числото „6“ се заменя със „7“.

§ 24. В чл. 124, ал. 5 думите „и ал. 5“ се заменят с „и ал. 6“.

§ 25. Създава се глава осма „а“ с чл. 130а – 130л:

„Глава осма „а“

ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 130a. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или повече от следните условия:

1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2;

2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;

5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;

6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.

(2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 общини с финансови затруднения.

Чл. 130б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.

(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до три години.

(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната общност.

Чл. 130в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за преценка на показателите по чл. 130а.

(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 130д, ал. 2.

Чл. 130г. (1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по прилагането на чл. 130а, ал. 1, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.

(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.

Раздел II

Откриване на процедура по финансово оздравяване

Чл. 130д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 към края на предходната година.

(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:

1. открива процедурата за финансово оздравяване;

2. възлага на кмета да изготви план за оздра­вяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.

(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.

Раздел III

План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана

Чл. 130е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:

1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;

2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала, и график за изпълнението им;

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;

5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.

(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, която включва:

1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;

2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;

3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.

(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.

(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Раздел IV

Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване

Чл. 130ж. (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със становището на министъра на финансите.

(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.

(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106.

Чл. 130з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл. 130ж, ал. 1.

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.

Чл. 130и. В случаите по чл. 130ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 130е. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема по чл. 130ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.

Чл. 130к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл. 130е са постигнати:

1. намаление на просрочените задължения;

2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;

3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;

4. повишена събираемост на собствените приходи;

5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.

(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.

(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.

Раздел V

Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината

Чл. 130л. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.“

§ 26. В чл. 140 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.“

2. В ал. 5 думите „31 декември“ се заменят с „30 септември“.

§ 27. В чл. 153, ал. 7 след думите „по ал. 1“ се добавя „и на техните разпоредители с бюджет, включени в системата за електронни бюджетни разплащания“ и се поставя запетая.

§ 28. Създават се чл. 173а и 173б:

„Чл. 173а. Кмет на община, който не изпълни задължението си по чл. 130д, ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.

Чл. 173б. За неизпълнение на задължението за предоставяне на информация по чл. 35 виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение на нарушителя се налага глоба в двоен размер.“

§ 29. В чл. 175 думите „чл. 173“ се заменят с „чл. 173, 173а и 173б“.

§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 16 в изречение първо след думата „пенсии“ се добавя „и приравнени на тях плащания“.

2. В т. 22 в изречение първо след думата „пенсии“ се добавя „и приравнени на тях плащания“.

3. В т. 27 след думата „договори“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „актове“ се поставя запетая и се добавя „съдебни и арбитражни решения“, а след думата „пенсии“ се добавя „и приравнени на тях плащания“.

4. В т. 29 в изречение първо думите „публични държавни и общински вземания“ се заменят с „данъци, осигурителни вноски, други вноски, такси“.

5. В т. 39 се създава изречение второ: „За целите на касовото изпълнение и извършването на промени по съответните бюджети и сметките за средствата от Европейския съюз възстановяването на получен/предоставен трансфер се третира аналогично на плащанията, представляващи възстановяване на приходи, съответно възстановяване на разходи.“

§ 31. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 8, ал. 1 думите „ал. 2 и 5“ се заменят с „ал. 2 и 4“.

2. Създава се § 20а:

„§ 20а. (1) Наличните парични средства по сметките по чл. 152, ал. 1 може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на Република България, поет с ратифицираните договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелтшафт в качеството на кредитор и агент по плащанията, подписани на 4 ноември 2013 г.

(2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено споразумение и има действие на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията в полза на Министерството на финансите. Банките обезпечават с вземания по ал. 1, свободни от всякакви тежести и обезпечения, а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.

(3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 се прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 32. През 2016 г. оценката на показателите по чл. 130а се прави въз основа на данните от отчетите на общините към 31 декември 2015 г.

§ 33. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите издава указанията по чл. 130г, ал. 1.

§ 34. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 50 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:

„(1) Министърът на финансите разработва стратегия за управление на държавния дълг за периода на съответната средносрочна бюджетна прогноза, която се одобрява от Министерския съвет.“

2. В чл. 38 ал. 2 се отменя.

§ 35. В Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (ДВ, бр. 29 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1 думите „автоматичните корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси“ се заменят с „автоматични корективни механизми“.

2. В чл. 6, ал. 1, т. 7 думите „по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси“ се заличават.

3. В чл. 17, ал. 1 думите „по чл. 23, ал. 3 от Закона за публичните финанси“ се заличават.

§ 36. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.) се създава чл. 129:

„Чл. 129. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 5а, ал. 1 и 2 виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв. Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 37. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 58 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 и 3“.

3. В ал. 5 думите „и 2“ се заличават.

§ 38. В Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 101 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5 се създава ал. 4:

„(4) Разпоредбата на чл. 153, ал. 8 от Закона за публичните финанси се прилага за лицето по ал. 3, както и за други юридически лица, които са контролирани от държавата и на които по силата на нормативен акт е възложено подобно управление на средства от Европейския съюз и банковото им обслужване се извършва от Българската народна банка.“

2. В чл. 7, ал. 4:

а) точка 3 се отменя;

б) в т. 4 след думите „определя с нормативен акт правилата“ се добавя „за извършване на плащания“ и се поставя запетая.

3. В чл. 24:

а) създава се нова ал. 4:

„(4) Органите по ал. 1 могат да предоставят безвъзмездна финансова помощ за големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. и преди решение относно голям проект съгласно чл. 102 от същия регламент въз основа на решение на Министерския съвет. В решението на Министерския съвет се посочва източникът на финансиране на проекта в случай на отрицателно решение относно голям проект.“;

б) досегашната ал. 4 става ал. 5.

4. В чл. 26, ал. 3 накрая се добавя „и съобразно правомощията му съгласно Закона за държавните помощи“.

5. В чл. 48:

а) създава се нова ал. 3:

„(3) Ръководителят на управляващия орган едностранно прекратява административния договор, сключен при условията на чл. 24, ал. 4, в случай на отрицателно решение относно голям проект.“;

б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

6. В чл. 61, ал. 2 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.

7. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:

„(2) В случай че бенефициент не направи искане за окончателно плащане в едномесечен срок от приключването на всички дейности по проекта, управляващият орган може да извърши служебно приключване на проекта въз основа на извършена от него проверка на място.“

8. В чл. 68 думата „актовете“ се заменя с „акта“, а думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 4“.

9. Член 75 се изменя така:

„Чл. 75. (1) Финансовите корекции, определени на бенефициенти по оперативните програми, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и от Кохезионния фонд, са за сметка на бенефициентите.

(2) Финансовата корекция се извършва чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента или от следващо плащане по проекта, а когато това е неприложимо – чрез упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2, заедно с дължимите лихви за просрочие след изтичане на 14-дневния срок за доброволно изпълнение за оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, или на 30-дневния срок за програмите за Трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4. Съдебното оспорване на решението, с което е определена финансовата корекция, не спира извършването на плащането.

(3) Когато финансовите корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, не са възстановени от съответния бенефициент по реда на ал. 2, те подлежат на възстановяване от съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон, в чиято структура е бенефициентът, по ред и начин, определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.

(4) При невъзстановяване по реда на ал. 2 и 3 на финансови корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации, може да се приложи разпоредбата на чл. 106 от Закона за публичните финанси.“

10. В чл. 76 ал. 2 се отменя.

11. В § 5 от допълнителните разпоредби:

а) в т. 3 думите „организацията на банковите сметки и“ се заличават;

б) създава се т. 5:

„5. проектите на насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, преди внасянето им за утвърждаване, се съгласуват за съответствие с приложимите правила за държавните помощи съгласно чл. 26, ал. 3.“

12. В § 8, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби след думата „закон“ се добавя „както и издадените от министъра на финансите указания за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за организация на счетоводния процес, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за приключване на оперативните програми“.

§ 39. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2 думите „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката“ и запетаята пред тях се заличават.

2. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:

„(1) Орган за управление на агенцията е изпълнителният директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на икономиката и при изпълнение на дейността си се подпомага от Съвет по акредитация.“

§ 40. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от 2014 г. и бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г.) в чл. 41а, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.

§ 41. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.) в чл. 258, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.

§ 42. В Закона за безмитната търговия (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2008 г.) в чл. 19, ал. 2, т. 5 думите „републиканския бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.

§ 43. В Закона за данък върху застрахователните премии (обн., ДВ, бр. 86 от 2010 г.; изм., бр. 105 от 2014 г. и бр. 102 от 2015 г.) в чл. 15, ал. 2 и 3 думите „републиканския бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.

§ 44. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.) в чл. 19, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. министъра, към когото е ведомството, чийто ръководител е второстепенен разпоредител с бюджет и на когото съответният обект е предоставен за управление;“.

§ 45. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г. и бр. 13 от 2016 г.) в чл. 52, ал. 5 думата „Общинското“ се заменя с „Директорът на общинското“.

§ 46. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 101 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 13, ал. 4 думите „проверки във второстепенни разпоредители с бюджет, в които“ се заменят с „проверки в организациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджети, към които“.

2. В чл. 14, ал. 3 думите „в които“ се заменят с „към които“.

3. В чл. 40, ал. 3 думите „Ръководителите на“ се заличават.

4. В чл. 55, ал. 2 думите „Ръководителите на“ се заличават.

§ 47. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) в чл. 27 ал. 2 се изменя така:

„(2) Процесуално правоспособни са и държавните учреждения, чиито ръководители са разпоредители с бюджет. Когато ръководителят на държавното учреждение не е разпоредител с бюджет, съдопроизводствените действия се извършват от и срещу висше­стоящото учреждение, чийто ръководител е разпоредител с бюджет.“

§ 48. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г., бр. 14 и 38 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) в чл. 30а, ал. 1 навсякъде думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

§ 49. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 1, 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 34 се създава ал. 9:

„(9) При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.“

2. В чл. 52, ал. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

3. В чл. 54, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

§ 50. В Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 95 от 2006 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 2, ал. 3 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

§ 51. В Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн., ДВ, бр. 50 от 1991 г.; изм., бр. 52 от 1994 г., бр. 12 от 2004 г., бр. 29 от 2005 г., бр. 30 и 81 от 2006 г., бр. 60 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 103 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.) в чл. 9, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

§ 52. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г. и бр. 12 и 17 от 2015 г.) в чл. 8, ал. 3 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

§ 53. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20 от 2016 г.) в чл. 59, ал. 2, т. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

§ 54. В Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (ДВ, бр. 98 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

2. В чл. 3, ал. 3 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

3. В чл. 4 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

§ 55. В Закона за държавната финансова инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 14 и 61 от 2015 г.) в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.

§ 56. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 от 2016 г.) в § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджетни средства“.

§ 57. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.) в § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думите „включително бюджетни приходи, кредити, разходи и субсидии“ и запетаята пред тях се заличават.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 май 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4231