Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд
Дата на приемане 08/04/2016
Брой/година Държавен вестник 32/2016

 


УКАЗ № 102

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, приет от ХLIIІ Народно събрание на 8 април 2016 г.

Издаден в София на 18 април 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд

Член единствен. Ратифицира Споразумението относно Единния патентен съд, подписано в Брюксел на 19 февруари 2013 г. от държавите – членки на Европейския съд, с изключение на Испания и Полша, и от Република България на 5 март 2013 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

2771