Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие
Дата на приемане 28/04/2016
Брой/година Държавен вестник 36/2016

 


УКАЗ № 129

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет от ХLІІI Народно събрание на 28 април 2016 г.

Издаден в София на 10 май 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г. и бр. 20 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 10, ал. 2 т. 9 се отменя.

§ 2. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. В зона „А“ се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Параграф 2 влиза в сила с влизането в сила на условията и реда за къмпингуване извън категоризираните къмпинги, определени в Закона за туризма.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

3486