Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Евро - средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави - членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Евро - средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави - членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна
Дата на приемане 15/04/2016
Брой/година Държавен вестник 33/2016

 


УКАЗ № 112

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, приет от ХLІІI Народно събрание на 15 април 2016 г.

Издаден в София на 19 април 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

Член единствен. Ратифицира Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, подписано на 15 декември 2010 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

2951