Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност
Дата на приемане 08/04/2016
Брой/година Държавен вестник 32/2016

 


УКАЗ № 104

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между Репуб­лика България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, приет от ХLIIІ Народно събрание на 8 април 2016 г.

Издаден в София на 18 април 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, подписана в Бразилия на 1 февруари 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 април 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

2773