Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
Дата на приемане 07/07/2016
Брой/година Държавен вестник 57/2016

 


УКАЗ № 244

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, приет от ХLIІI Народно събрание на 7 юли 2016 г.

Издаден в София на 13 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „т. 1 – 3“ се заменя с „т. 1 – 4“.

§ 2. В чл. 13, ал. 2 думите „по график, определен от“ се заменят с „от територията на страната въз основа на заповед на“.

§ 3. В чл. 16, ал. 1 след думата „изпълняват“ съюзът „и“ се заличава.

§ 4. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думите „загуби българското си гражданство или“ се заличават.

§ 5. Член 22а се отменя.

§ 6. В чл. 29, ал. 1, т. 3 след думата „сградите“ се поставя запетая и се добавя „съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти в тях“.

§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1, буква „б“ след думите „съоръжения и“ се добавя „техните сервитути и“ и думите „сградите и самостоятелните обекти в сгради“ се заменят със „сградите и съоръженията със самостоятелните обекти в тях“.

2. Създава се нова ал. 7:

„(7) Специализираните карти и регистри, съдържащи данни за обектите по чл. 34, ал. 1, се предават безвъзмездно на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“

3. Алинея 8 се изменя така:

„(8) Органите или лицата по ал. 1 предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър новите или променените данни за обектите по чл. 34, ал. 1 в 7-дневен срок от възникването или от промяната им. Органите или лицата, които предоставят данните, носят отговорност за точността и актуалността им.“

4. Създава се ал. 9:

„(9) При предоставяне на скици и справки от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съдържащи специализирани данни за обектите по чл. 34, ал. 1, за предоставянето им се заплаща от получателите на органите или лицата по ал. 1 такса, определена с тарифата по чл. 8, ал. 2.“

5. Досегашната ал. 7 става ал. 10.

§ 8. В чл. 34, ал. 1 след думата „инфраструктура“ се добавя „и техните сервитути“.

§ 9. В чл. 37, ал. 3 след думата „постоянен“ се добавя „и/или настоящ адрес“.

§ 10. В чл. 38, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;“.

§ 11. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата „планове“ се добавя „кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове“;

б) в т. 3 накрая се добавя „или в кадастрални планове, одобрени по реда на § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.)“.

2. Алинея 4 се отменя.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато от събраните данни по реда на ал. 2 и 3 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.“

§ 12. В чл. 41а ал. 2 се отменя.

§ 13. В чл. 43, ал. 1 т. 5 и 6 се изменят така:

„5. границите на поземлените имоти в урбанизираните територии, след анализиране на данните от:

а) означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;

б) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква „а“;

в) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и 3;

г) регулационните планове при приложена дворищна регулация;

6. границите и/или очертанията на сгради и съоръжения от:

а) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и 3;

б) заснемане на съществуващото на място състояние.“

§ 14. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в изречение първо думите „на района“ се заличават, а изречение второ се изменя така: „Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 48, ал. 2.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в „Държавен вестник“ уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.“

4. Алинеи 4, 5, 7, 8 и 9 се отменят.

§ 15. В чл. 49а се правят следните изменения:

1. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 2.“

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 не подлежат на обжалване.“

3. Алинеи 5 и 6 се отменят.

§ 16. Член 49в се отменя.

§ 17. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. явна фактическа грешка.“

2. В ал. 4 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и при отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.“

§ 18. В чл. 52 ал. 1 се изменя така:

„(1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение в случаите на:

1. делба;

2. отчуждаване на част от поземлен имот;

3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците;

4. съединяване на поземлени имоти на различни собственици;

5. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот;

6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;

7. индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост.“

§ 19. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.“

2. В ал. 3 след думите „измененията по“ се добавя „ал. 1, т. 2 и“.

§ 20. В чл. 53а се създава т. 5:

„5. нанасяне на граници на поземлени имоти въз основа на:

а) влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен по реда на чл. 16 от Закона за устройство на територията;

б) прилагане на влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове по § 8, ал. 2, т. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията;

в) влязъл в сила план за уедряване по чл. 37е от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

г) влязъл в сила план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 във връзка с ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“

§ 21. Създава се чл. 53б:

„Чл. 53б. (1) Явната фактическа грешка се отстранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър по заявление от заинтересовано лице или при установяването й от службата по геодезия, картография и кадастър.

(2) Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице, по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или по възлагане на заинтересовано лице.

(3) Обхватът на проекта включва всички поземлени имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка.

(4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпраща проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по ал. 2 на директора на областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно обезщетяване по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно на чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. При липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция „Земеделие“ връща проекта с мотивирано становище.

(5) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по чл. 51, ал. 1, т. 3 се извършват със:

1. заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота;

2. заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга повече от 50 поземлени имота.

(6) За обезщетяване на засегнатите лица по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи или чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд заповедта, придружена от скицата-проект, се изпраща на общинската служба по земеделие. Скицата-проект за отстраняване на явната фактическа грешка съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно по чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

(7) Заповедта по ал. 5, т. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота.

(8) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава по реда на чл. 35, ал. 3 и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

(9) Обжалването на заповедта по ал. 7 и 8 не спира изпълнението й, освен ако съдът не постанови друго.“

§ 22. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица с координати на граничните точки. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по кадастър, е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1.“

2. В ал. 4, изречение първо думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.

3. В ал. 5 думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.

4. Създава се ал. 7:

„(7) При нанасянето в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на имот, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се прилага редът по ал. 1 – 6.“

§ 23. В чл. 54а, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Собственикът предоставя на службата по геодезия, картография и кадастър проект за определяне на границите, изработен от правоспособно лице.“

§ 24. В чл. 54б думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“, а думите „по чл. 53а“ се заличават.

§ 25. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили от Агенцията по геодезия, картография и кадастър електронна скица или схема от кадастралната карта и кадастралните регистри, могат да я разпечатат и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие. Разпечатаното копие се ползва само за провежданите от тях производства.“

2. Създават се ал. 7 – 12:

„(7) Общинските служби по земеделие подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като:

1. приемат и обработват заявления за извършване на административни услуги, определени с наредбата по чл. 58, ал. 1, и предоставят на заявителите изработените от службите по геодезия, картография и кадастър официални документи по ал. 2;

2. издават на хартиен носител официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, и ги предоставят на заявителите.

(8) Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да сключва споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра.

(9) В случаите по ал. 7 и 8 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър оправомощава със заповед служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации, определени от министъра на земеделието и храните, съответно от кмета на общината. Редът и условията за определяне на лицата, за оправомощаването и за прекратяването на правомощията им, както и за уведомяването на министъра на земеделието и храните, съответно на кмета на общината, за прекратяването се определят в наредбата по чл. 58, ал. 1.

(10) Оправомощените лица издават на хартиен носител от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър получените в електронен вид официални документи по ал. 2.

(11) Условията и редът за предоставяне на услуги от органите по ал. 7 и 8 се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1, като условията и редът за предоставяне на услуги от органите по ал. 7 се съгласуват от министъра на земеделието и храните.

(12) За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща държавна такса.“

§ 26. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Министерството на земеделието и храните за изпълнение на правомощия, произтичащи от закон, безвъзмездно предоставя на земеделските стопани данните, получени по ал. 3.“

3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 27. В чл. 59 се създава ал. 4:

„(4) Партидата е документ с оповестително действие. Тя няма характер на доказателство за вписаните факти, обстоятелства и права.“

§ 28. В чл. 65 се създава ал. 4:

„(4) До издаването на заповед по чл. 70 Агенцията по вписванията изготвя електронна партида и електронно партидно дело за централния архив по чл. 58б, ал. 1, т. 4 при всяко вписване, отбелязване или заличаване на акт по чл. 110 – 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор. Електронната партида се изготвя с наличните данни по вписания акт и предоставените данни за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и има значение на помощно средство за последващото изготвяне на имотните партиди по ал. 3 и по чл. 59.“

§ 29. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Допуснати очевидни фактически грешки и непълноти в партидите по чл. 65, ал. 3 и 4 се поправят или отстраняват по разпореждане на съдия по вписванията по искане на заинтересованите лица, на нотариус или служебно.“

§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. „самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура“ е обособена част от сградата или съоръжението, която е обект на собственост и има самостоятелно функционално предназначение;“.

2. Точка 9 се изменя така:

„9. „явна фактическа грешка“ е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31;“.

3. Точка 16 се изменя така:

„16. „непълноти или грешки“ са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние;“.

4. В т. 17 думите „чл. 35, ал. 2, чл. 45 и чл. 49, ал. 1“ се заменят с „чл. 35, ал. 2 и чл. 45“, думите „землище, част от землище“ се заменят с „населено място, част от населено място“ и след думите „район по“ се добавя „смисъла на чл. 18, ал. 1, съответно по“.

5. Създава се т. 21:

„21. „неурбанизирани територии“ са землища и част от землища извън границите на урбанизираните територии на населените места и на селищните образувания, за които са създадени планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.“

§ 31. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 4, ал. 1, т. 4 думите „чл. 54, ал. 3“ се заменят с „чл. 54а, ал. 3“.

2. В § 6:

а) алинея 1 се изменя така:

 „(1) До издаването на заповедта по чл. 35, ал. 1 Агенцията по геодезия, картография и кадастър определя териториите, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез използване на данните от картите и плановете по чл. 41, ал. 1, т. 1, съответно териториите, в които данните се набират чрез геодезически измервания и изчисления, като оценява картите, плановете, регистрите и другата документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, за съответствието им с изискванията за съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31.“;

б) в ал. 2, изречение първо след думата „предават“ се добавя „безвъзмездно“ и думите „при условията на чл. 8, ал. 5“ се заличават;

в) в ал. 4 изречение първо се изменя така: „Органите на държавната власт и на местното самоуправление предават на службата по геодезия, картография и кадастър копия от всички актове, с които се признава, установява или възстановява право на собственост и друго вещно право върху недвижими имоти, в 30-дневен срок от поискването им или от обнародването в „Държавен вестник“ на заповедта по чл. 35, ал. 1.“;

г) в ал. 8 след думата „създаването“ се добавя „и поддържането“;

д) в ал. 9 накрая се добавя „или се отчуждават по съответния ред“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 32. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии се смята за открито за всички землища, за които не е издадена заповед по чл. 35, ал. 1.

(2) Общинската служба по земеделие предава на службата по геодезия, картография и кадастър в 14-дневен срок от поискването одобрените планове, карти и регистри по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, които не са предадени по реда на § 6, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон. Плановете, картите и регистрите към тях се предоставят безвъзмездно.

(3) Данните по ал. 2 се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.

§ 33. (1) Получените данни по § 32, ал. 2 се преобразуват в кадастрална карта и кадастрални регистри от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно изискванията на наредбите по чл. 26, ал. 4 и чл. 31.

(2) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия, която влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 2 уведомява министъра на земеделието и храните и министъра на правосъдието, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия.

(4) Кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на ал. 1 – 3, се изработват в цифров вид и копие на състоянието им към момента на одобряване се съхранява в цифров вид в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(5) Наличие на несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия се установява при обединяване на данните от одобрената кадастрална карта за неурбанизираната територия в производството по създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия. Отстраняването на несъответствията се извършва по реда на чл. 44а.

§ 34. Започнатите производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри към момента на влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

§ 35. Започнатите, но незавършени производства до датата на влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на § 33, по изменение на основните кадастрални данни и данните за правото на собственост и другите вещни права върху обектите на кадастъра в картата на възстановената собственост и регистрите към нея се довършват при условията и по реда на този закон и наредбата по чл. 31.

§ 36. До създаване на специализирани карти по чл. 32 собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на общинската администрация данни за строежи, които не са обект на кадастралната карта. Строежите не се въвеждат в експлоатация, преди собственикът, съответно възложителят, да представи удостоверение от общинската администрация, че данните са предоставени в необходимия вид и обем за отразяването им в кадастралните планове.

§ 37. (1) Всички вписвания, отбелязвания и заличавания в персоналните партиди на лицата, направени по реда на Закона за собствеността и Правилника за вписванията (обн., Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм., бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г., бр. 63 и 92 от 2014 г.) преди влизането в сила на заповедите по чл. 70 и 73, запазват своето действие.

(2) Книгите в службите по вписванията, съставени или изготвени до датата на влизане в сила на този закон на традиционен носител, се съхраняват безсрочно.

(3) Делата, партидите, регистрите и картотеките в службите по вписванията, съставени или изготвени до датата на влизане в сила на този закон на традиционен носител, се съхраняват до тяхното пълно цифровизиране, но не по-малко от 30 години от влизане в сила на този закон.

§ 38. В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието привеждат актовете по прилагането му и функционалностите на информационната система на кадастъра и имотния регистър в съответствие с него.

§ 39. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството предприемат необходимите действия за изменение на устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните, на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър относно структурата и числеността на двете администрации.

(2) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. считано от влизането в сила на промените на устройствените правилници по ал. 1.

§ 40. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общинските служби по земеделие извършват необходимите технически и организационни действия за обезпечаване на изпълнението на § 25:

1. за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри – в едногодишен срок от влизането в сила на този закон;

2. за територии с кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени след влизането в сила на този закон – в едномесечен срок от одобряването им.

§ 41. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г. и бр. 13 и 15 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 55, ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. скица на имота или извадка за група поземлени имоти от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“.

2. В чл. 56, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях или комбинирана скица, съдържаща същите данни;“.

3. В чл. 62, ал. 3 т. 1 се изменя така:

„1. скица на имота или извадка за група поземлени имоти от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“.

4. В чл. 63, ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях или комбинирана скица, съдържаща същите данни;“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 7 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5554