Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г.
Дата на приемане 08/06/2016
Брой/година Държавен вестник 47/2016

 


УКАЗ № 183

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г., приет от ХLIІI Народно събрание на 8 юни 2016 г.

Издаден в София на 14 юни 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. (ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Параграф единствен. Декларацията към член единствен се изменя така:

„Република България заявява, че поема задълженията, произтичащи от раздели II, III, IV, V, VI, VII, VIII и X, във връзка с чл. 2, буква „а“ от конвенцията.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4672