Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Законт за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване
Дата на приемане 01/07/2016
Брой/година Държавен вестник 54/2016

 


УКАЗ № 237

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване, приет от ХLIІI Народно събрание на 1 юли 2016 г.

Издаден в София на 7 юли 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от 2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 61 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „в интерес на членовете си и“ се заличават.

§ 2. В чл. 3, т. 1 думите „предадената им по реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби“ се заличават.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „подпомагат и“ се заличават.

2. В ал. 2 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „50 на сто плюс един“ се заменят с „30 на сто“.

§ 5. В чл. 8, ал. 1 думата „пет“ се заменя с „три“.

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „от 50 плюс 1 от гласовете, а по т. 3 – с мнозинството“ се заменят с „повече от половината от гласовете на лицата“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Решенията по ал. 1, т. 3 се приемат с гласовете на всички лица по чл. 6, ал. 2.“

§ 7. В чл. 14, ал. 2 думите „с повелителни разпоредби на закона“ се заменят с „в закона“.

§ 8. В чл. 15, ал. 3 думите „които се обнародват в „Държавен вестник“ по искане на съда“ се заличават.

§ 9. Член 18 се отменя.

§ 10. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Надзорният орган предоставя по писмено искане на сдружението:“.

2. В т. 1 в началото се добавя „текстова информация за“.

3. В т. 2 в началото се добавя „графична и текстова информация за“.

§ 11. В чл. 21 думата „производители“ се заменя със „стопани“.

§ 12. В чл. 22 след думите „чл. 7, т. 2“ се добавя „или на чл. 21“.

§ 13. В чл. 37, ал. 4, изречение първо думите „повелителни разпоредби на“ се заличават, а в изречение второ думите „подлежи на обжалване“ се заменят със „се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

§ 14. В чл. 44, т. 5 думите „на провинили се“ се заличават.

§ 15. В наименованието на глава пета думата „преференции“ се заличава.

§ 16. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдруженията за срок 5 години право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на търговски дружества, в които държавата е едноличен собственик на капитала, или на техни правоприемници.“, а в изречение второ думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 след думата „обектите“ се добавя „и обслужващата техника“.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на земеделието и храните може да предостави на сдружението ново право на ползване за срок 15 години, ако в срока по ал. 1 на сдружението не е отнето правото на ползване или не му е наложено административно наказание за нарушение на закона и на актовете по неговото прилагане.“

§ 17. Член 49 се отменя.

§ 18. Член 52 се отменя.

§ 19. В чл. 53, изречение първо думата „продоволствието“ се заменя с „храните“, а изречение второ се заличава.

§ 20. Наименованието на глава шеста се изменя така: „Доставяне на вода за напояване“.

§ 21. Член 58 се изменя така:

„Чл. 58. Доставчиците на вода извършват услугата „доставяне на вода за напояване“ срещу заплащане по цени, определени по методика, приета от Министерския съвет.“

§ 22. Член 59 се отменя.

§ 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 9 и 10:

„9. „Доставчици на вода за напояване“ са собственици или ползватели на напоителна система или технологично обособена част от нея.

10. „Доставяне на вода за напояване“ е услуга, при която до земеделски земи се доставя вода за напояване от доставчиците на вода за напояване посредством елементите на напоителната система или технологично обособена част от нея.“

§ 24. В останалите текстове на закона думите „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“.

Заключителни разпоредби

§ 25. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него наредбата по чл. 47, ал. 1 и приема методиката по чл. 58.

§ 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

5324