Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Дата на приемане 08/06/2016
Брой/година Държавен вестник 47/2016

 


УКАЗ № 186

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от ХLIІI Народно събрание на 8 юни 2016 г.

Издаден в София на 15 юни 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 30 се създава ал. 4:

„(4) Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 на производители, които съгласно одитираните годишни финансови отчети за някоя от предходните три календарни години имат общи годишни приходи над 5 000 000 лв. и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на сто от общите им годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция.“

§ 2. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 3, 4 и 5:

„3. операторът на електропреносната мрежа от приходите за достъп и пренос на електрическа енергия без ДДС;

4. операторите на газопреносни мрежи от приходите от достъп и пренос на природен газ без ДДС;

5. операторите на съоръжения за съхранение на природен газ от приходите от достъп и съхранение на природен газ без ДДС.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лицата по ал. 1 подават във фонда до 15-о число на текущия месец информация за съответните приходи за предходния месец.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 се прекратяват при наличие на условията по чл. 30, ал. 4.

§ 4. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда наредбата по чл. 36ж в съответствие с него.

(2) До привеждането на наредбата по чл. 36ж в съответствие с този закон операторите на електропреносната мрежа, на газопреносната мрежа и на съоръженията за съхранение на природен газ подават информацията по чл. 36е, ал. 2 във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и правят вноските във фонда при условия и по ред, определени от управителния съвет на фонда, считано от месеца, следващ месеца на влизането в сила на този закон.

§ 5. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 57, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Седемдесет и едно на сто от“ се заличават.

2. Член 58 се отменя.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4702