Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Дата на приемане 13/07/2016
Брой/година Държавен вестник 57/2016

 


УКАЗ № 245

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от ХLIІI Народно събрание на 13 юли 2016 г.

Издаден в София на 18 юли 2016 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 39 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 13 се създават нови ал. 2, 3 и 4:

„(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.

(3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се публикува незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

(4) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства може да определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на предложенията по ал. 3.“

§ 2. Член 14 се изменя така:

 „Образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14. (1) Избирателните секции извън страната се образуват в дипломатическо или консулско представителство, освен в случаите по ал. 2 и 3.

(2) В местата в държавите – членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1.

(3) С решение на Централната избирателна комисия по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в местата в държавите, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство, се образуват избирателни секции въз основа на не по-малко от 60 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България, въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването на ал. 5, изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

(4) Алинея 3 не се прилага при избори за членове на Европейския парламент от Република България.

(5) Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, не може да надвишава 35.“

§ 3. В чл. 18, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Органите на изпълнителната власт и другите институции осъществяват дейности от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали.“, а в изречение трето думата „Осигуряването“ се заменя с „Отпечатването“.

§ 4. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Заседанията на Централната избирателна комисия“ се заменят с „Всички заседания на Централната избирателна комисия, включително работните заседания“, а след думaта „излъчват“ се добавя „в цялост със звук и картина“.

2. В ал. 2, изречение първо след думите „заседанията си“ се добавя „включително от работните заседания“, създава се ново изречение второ: „От деня на насрочване на съответния вид избор до един месец след обявяването на резултатите от изборите Централната избирателна комисия публикува пълните стенографски протоколи не по-късно от 24 часа от приключване на съответното заседание.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

 3. В ал. 3 след думата „комисията“ се добавя „включително от работните заседания“, а накрая се добавя „както и дневния ред, по който е протекло заседанието, в т.ч. и времеви индекс, позволяващ визуализирането на видеозаписа от заседанието по части съобразно точките от дневния ред“.

§ 5. В чл. 325, ал. 5 думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.

§ 6. В чл. 371, ал. 6 думите „и 4“ се заменят с „4 и 5“.      

Заключителни разпоредби

§ 7. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 39 от 2016 г.) в чл. 16, т. 1 числото „400“ се заменя с „350“.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 13 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5835