Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Дата на приемане 25/11/2016
Брой/година Държавен вестник 98/2016

 


УКАЗ № 381

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от ХLIIІ Народно събрание на 25 ноември 2016 г.

Издаден в София на 1 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и бр. 13, 17, 50 и 81 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“;

б) в т. 3 думите „стратегическите и оперативните планове“ се заменят със „стратегическите планове и плановете за операции“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“;

б) създава се т. 14:

„14. провеждане на отбранително-мобилизационна подготовка.“

§ 2. В чл. 11, ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. концепциите и доктрините на въоръжените сили;“.

§ 3. В чл. 17, ал. 1 думите „среда за сигурност“ се заменят със „среда на сигурност“.

§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 22 се изменя така:

„22. определя в единен списък юридически лица, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време, по предложение на министъра на отбраната въз основа на предложения на съответните министри и ръководители на ведомства;“

б) създава се т. 23:

„23. възлага военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и на юридически лица от единния списък по т. 22 по предложение на министъра на отбраната въз основа на предложения на съответните министри и ръководители на ведомства за изпълнение на държавния военновременен план.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) Условията и редът за изпълнение на дейностите по ал. 2, т. 22 и 23 се определят с акт на Министерския съвет.“

§ 5. В чл. 24, ал. 3 след думите „длъжностните разписания“ се добавя „и щатове“.

§ 6. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 7а:

„7а. ръководи политиката по логистичното осигуряване на въоръжените сили и координира осигуряването на поддръжката от Република България като страна домакин с компетентните органи на страната и чуждите и/или съюзническите въоръжени сили при преминаване през и/или пребиваването им на територията на страната;“.

2. В т. 11 след думата „ръководи“ се добавя „политиката по“, а думите „военната и специалната продукция“ се заменят с „отбранителните продукти“.

3. Създава се т. 11а:

„11а. ръководи политиката по управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти и издава наредба за условията и реда за осъществяване на тази дейност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;“.

4. В т. 12 думите „военните доктрини и оперативните планове“ се заменят с „концепциите, доктрините и плановете за операции“.

5. Създават се т. 31б и 31в:

„31б. осъществява общото методическо ръководство, координация и контрол на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;

31в. осъществява общото ръководство на проектното управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;“.

§ 7. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3а се изменя така:

„3а. проект на Единен списък на юридически лица, стратегически и други особено важни обекти, които са от значение за отбраната на страната във военно време, въз основа на предложения на съответните министри и ръководители на ведомства;“.

2. Създава се т. 3б:

„3б. предложение за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридически лица от Единния списък по чл. 22, ал. 2, т. 22 въз основа на предложения на съответните министри и ръководители на ведомства за изпълнение на държавния военновременен план;“.

3. В т. 6 думите „от министерството“ се заличават.

4. Създава се т. 11:

„11. проект на Каталог на Република България за планираните възможности по поддръжка от страната домакин.“

§ 8. В чл. 29, ал. 1 думите „другите структури“ се заменят със „структурните звена“.

§ 9. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. (1) Държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната провеждат отбранително-мобилизационна подготовка.

(2) Държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната разработват и поддържат в готовност за изпълнение план за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременен план и други планове, свързани с отбраната, при условия и по ред, определени с актове на Министерския съвет.

(3) Дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка; условията и редът за тяхното осъществяване; условията и редът за функциониране на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация и юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната; редът за оповестяване и привеждане в готовност за работа във военно време; редът и условията за снабдяването с основни хранителни и нехранителни стоки във военно време се определят с актове на Министерския съвет.

(4) За изпълнение на военновременните задачи по отбраната на страната и на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, и юридическите лица с възложени военновременни задачи ежегодно се осигуряват бюджетни субсидии от държавния бюджет чрез бюджетите на съответните разпоредители с бюджет, които контролират готовността за изпълнение на възложените им военновременни задачи.“

§ 10. В чл. 43, ал. 2, т. 1 думите „техника-резерв“ се заменят с „техника-запас“.

§ 11. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „директора на центъра за спешна медицинска помощ“ се поставя запетая и се добавя „началника на звеното по отбранително-мобилизационна подготовка в областната администрация“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Функциите на съветите по сигурност в областните администрации и общините се определят с акт на Министерския съвет.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се отменят.

2. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 34, ал. 1“.

§ 13. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 7 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В състава на въоръжените сили във военно време се включват и структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет.“

3. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „както и резервистите по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България“.

§ 14. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Плановете за операции на военните формирования от въоръжените сили се утвърждават по реда на организационната им подчиненост от висшестоящия командир/началник по предложение на непосредствения им командир/началник.“

§ 15. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 2 и 3:

„2. наблюдение и ранно предупреждение за рискове и заплахи за националната и колективна сигурност и отбрана;

3. поддържане и развитие на способности за киберотбрана и на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война;“.

2. Досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

§ 16. Създава се чл. 57а:

„Чл. 57а. (1) При заявена от Авиоотряд 28 обективна невъзможност да изпълнява полети със специално предназначение или полети за нуждите на други министерства или ведомства при условията и по реда на чл. 64б от Закона за гражданското въздухоплаванесъщите може да се изпълняват с военни въздухоплавателни средства и екипажи от състава на въоръжените сили.

(2) Полети по ал. 1, включително извън територията на страната, се изпълняват след разрешение на министъра на отбраната по предложение на началника на отбраната.

(3) Изразходваните финансови средства за изпълнение на полетите по ал. 1 се възстановяват на Министерството на отбраната от бюджета на съответната администрация, министерство или ведомство.“

§ 17. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „системата за“ се добавя „наблюдение“ и се поставя запетая.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. въвеждат в действие стратегическите планове, плановете за операции на въоръжените сили и военновременните планове.“

§ 18. В чл. 59, ал. 2 думите „стратегическите и оперативните планове“ се заменят със „стратегическите планове и плановете за операции на въоръжените сили“.

§ 19. В чл. 60а, ал. 2 се създава т. 3:

„3. Бригада „Специални сили“.“

§ 20. В чл. 60б ал. 2 се изменя така:

„(2) Командващият на Съвместното командване на силите осъществява командването и управлението на пряко подчинените му военни формирования, както и оперативното командване и управление на придадените му военни формирования от видовете въоръжени сили при провеждането на съвместни операции.“

§ 21. В чл. 60в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „оперативното управление“ се заменят с „управлението“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Бригада „Специални сили“ е непосредствено подчинена на началника на отбраната.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 22. В чл. 60д, ал. 1 след думите „Военновъздушните сили“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „Военноморските сили“ се добавя „и Бригада „Специални сили“.

§ 23. В чл. 68, ал. 1 думите „оперативните планове за съответните мисии и операции“ се заменят с „плановете за операции за съответните мисии“.

§ 24. В чл. 71 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) За участие в операции или мисии извън територията на Република България министърът на отбраната командирова:

1. българските военнослужещи в състава на военни формирования – за срок, не по-дълъг от 6 месеца;

2. българските военнослужещи на отделни длъжности или длъжности в щабове на операции или мисии – за срок съгласно конкретната международна договореност, но не по-дълъг от една година.

(2) Военнослужещите по ал. 1 могат да се командироват за следващо участие в операции или мисии извън територията на Република България най-рано 12 месеца, а военнослужещите-лекари – най-рано 6 месеца след изтичане на срока по ал. 1.“

§ 25. В чл. 77 се създава ал. 3:

„(3) Щабът на отбраната е стратегически военен щаб на въоръжените сили, интегриран в Министерството на отбраната.“

§ 26. В чл. 78 след думите „Стационарната комуникационна и информационна система“ се добавя „Централният артилерийски технически изпитателен полигон“ и се поставя запетая.

§ 27. В чл. 83 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „За началник на отбраната може да се назначи и офицер с висше военно звание, който има по-малко от 4 години до достигане на пределната възраст по чл. 160, ал. 1, т. 9.“

2. В ал. 5 след думите „командирите на видовете въоръжени сили“ се добавя „и на Бригада „Специални сили“.

§ 28. В чл. 85, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „Българската армия“ се заменят с „въоръжените сили“.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. въвеждането във и извеждането от експлоатация на отбранителни продукти от въоръжените сили, с изключение на Служба „Военна полиция“ и Служба „Военна информация;“.

3. В т. 6 думите „доктрини, концепции“ се заменят с „концепциите и доктрините на въоръжените сили“.

4. Точка 8 се изменя така:

„8. подготовката и състоянието на оперативните способности на въоръжените сили с изключение на способностите, свързани със специфични методи и средства за добиване на информация на Служба „Военна полиция“ и Служба „Военна информация;“.

5. В т. 9 след думите „разработването на“ се добавя „директивите и“.

§ 29. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „Министерския съвет по предложение на“ се заличават.

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Медицинските специалисти на военна служба могат да се обучават за придобиване на клинична медицинска специалност по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, като се зачисляват със заповед на министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице.“

§ 30. В чл. 94, ал. 1 след думите „Закона за висшето образование“ се поставя запетая и се добавя „Закона за здравето“.

§ 31. В чл. 95 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища, научните организации и на професионалните колежи се издават от министъра на отбраната.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 6 думите „научни специалности“ се заменят с „докторски програми“.

§ 32. В чл. 97 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Заместник-началниците по учебната и научната част на военните академии и висшите военни училища са военнослужещи, хабилитирани лица и упражняват правомощията на заместник-ректор по Закона за висшето образование. Те се назначават и освобождават от длъжност от министъра на отбраната по предложение на съответния началник на военна академия или висше военно училище след решение на академичния съвет. Заместник-началникът по лечебно-диагностичната дейност на Военномедицинската академия e военнослужещ, хабилитирано лице и се назначава и освобождава от длъжност от министъра на отбраната по предложение на началника на Военномедицинската академия, съгласувано с министъра на здравеопазването.“

3. В ал. 4 думите „заемащи преподавателски и академични длъжности“ се заменят със „заемащи академични длъжности, както и други лица по Закона за висшето образование“.

§ 33. Създава се чл. 97а:

„Чл. 97а. (1) Академичните съвети на военните академии и висшите военни училища и научният съвет на научната организация утвърждават решенията на съветите на основните звена относно съставите на научни журита и избора на кандидати за заемане на академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, въз основа на които началниците на военните академии и висшите военни училища, съответно ръководителите на научни организации, издават заповед за състава на научното жури.

(2) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друга структура на военната академия или висшето военно училище може да се извършва без конкурс по решение на съвета на приемащото основно звено, утвърдено от академичния съвет, при условия и по ред, определени в правилниците на военните академии или висшите военни училища.“

§ 34. В чл. 98, ал. 2 след думите „Министерството на отбраната“ се добавя „и на други ведомства“.

§ 35. В чл. 105б ал. 1 се изменя така:

„(1) Стационарната комуникационна и информационна система е военно формирование за осъществяване на комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на системата за командване и управление на въоръжените сили, комуникационно свързване на Министерството на отбраната към национални и международни мрежи и системи, развитие и експлоатация на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война, в интерес на отбраната и сигурността на страната.“

§ 36. Създава се чл. 105в:

„Чл. 105в. (1) Централният артилерийски технически изпитателен полигон е военно формирование от въоръжените сили за извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

(2) Централният артилерийски технически изпитателен полигон е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната.

(3) Устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон се определят с правилник на министъра на отбраната.“

§ 37. В чл. 106 ал. 4 се отменя.

§ 38. В чл. 107 ал. 2 се отменя.

§ 39. В чл. 109, ал. 4 думите „стратегическите, оперативните“ се заменят със „стратегическите планове, плановете за операции на въоръжените сили“.

§ 40. В чл. 112 думите „стратегическите, оперативните“ се заменят със „стратегическите планове, плановете за операции на въоръжените сили“.

§ 41. В чл. 114 се създава ал. 4:

„(4) Към Върховното главно командване се създава щаб, в който се включват длъжностни лица от Министерството на отбраната и от други структури, определени от върховния главнокомандващ.“

§ 42. В чл. 115 ал. 2 се отменя.

§ 43. В чл. 122 се правят следните допълнения:

1. В ал. 4 след думите „въоръжените сили“ се поставя запетая и се добавя „включително преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) В съответствие с решението или с указа по ал. 2 започва изпълнението на задачите съгласно стратегическите планове и плановете за операции на въоръжените сили. Министърът на отбраната определя правила за използване на сила от въоръжените сили по предложение на началника на отбраната.“

§ 44. В наименованието на глава шеста след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „на стратегически обекти“.

§ 45. В чл. 132, ал. 1 след думата „отбрана“ се добавя „на стратегически обекти и“, а думите „оперативните планове“ се заменят с „плановете за операции на въоръжените сили“.

§ 46. В чл. 138, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:


„1. Войнишки звания


Матроски звания


Редник – 1-ви клас


Матрос – 1-ви клас


Редник – 2-ри клас


Матрос – 2-ри клас


Редник – 3-ти клас


Матрос – 3-ти клас


Ефрейтор – 1-ви

клас


Старши матрос – 1-ви клас


Ефрейтор – 2-ри

клас


Старши матрос – 2-ри клас;“.2. В т. 6 „Висши офицерски звания“ в колона „Във Военноморските сили“ думата „Комодор“ се заменя с „Флотилен адмирал“.

§ 47. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „се приемат“ се добавя „пълнолетни“;

б) в т. 2 числото „32“ се заменя с „28“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи на изискванията на ал. 1, с изключение на т. 2, ако:

1. не са били освободени по дисциплинарен ред;

2. към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

3. кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).“

§ 48. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Курсантите, обучавани за нуждите на Министерството на отбраната, сключват договори за военна служба, в срока на които се включва срокът на обучението. За срока на обучение във висшите военни училища курсантите се подготвят за изпълнение на военна служба като професия и им се осигуряват:

1. със средствата от бюджета на Министерството на отбраната, доколкото не се осигуряват по друг ред, определен със закон:

а) стипендии за звание – при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната;

б) храна и вещево доволствие – при условия, по ред и в размери, определени с акт на министъра на отбраната;

в) медицинско обслужване;

г) задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при или по повод на изпълнение на задължения във връзка с подготовката им за изпълнение на военна служба като професия;

д) настаняване в общежития на висшите военни училища;

е) транспорт и настаняване при изпълнение на задачи, свързани с подготовката им за изпълнение на военна служба, извън постоянното им място за обучение, както и при пътуване по медицински причини;

2. ползване на почивната и спортната база към министерството – при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

3. ползване на правата по чл. 226з;

4. ваканция в размер на 30 календарни дни за учебна година – при условия и по ред, определени с правилниците за устройството и дейността на висшите военни училища;

5. възможност за избор в колективните органи за управление на висшето военно училище.“

2. В ал. 5 след думата „курсанти“ се добавя „за нуждите на Министерството на отбраната“.

3. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Завършилите обучението курсанти за нуждите на други министерства и ведомства се зачисляват в запаса с военно звание „лейтенант“.

(8) Подборът на курсантите за нуждите на други ведомства, техните права и задължения се определят с инструкцията по чл. 94, ал. 2.“

§ 49. В чл. 143, ал. 2, изречение първо след съюза „или“ се добавя „с обучаем в“, а в изречение второ след думата „ученика“ се добавя „или с обучаемия“.

§ 50. В чл. 144 се създава нова ал. 4:

„(4) Срокът на договора за военна служба на войниците може да бъде удължаван не повече от три пъти, като общата продължителност на удължаването не може да надвишава 15 години.“

§ 51. Член 145 се изменя така:

„Чл. 145. (1) След завършване на обучение за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия с цел повишаване на квалификацията или придобиване на нова квалификация военнослужещите са длъжни да изпълняват военна служба в срок от:

1. пет години – след завършване на военна академия;

2. пет години – след придобиване на образователна и научна степен „доктор“ или на научна степен „доктор на науките“;

3. четири години – след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност;

4. три години – след придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по гражданска специалност;

5. пет години – след завършване на професионален колеж;

6. две години – след завършване на квалификационен курс за съответната длъжност с продължителност повече от три месеца или на стойност, по-голяма от 5 минимални работни заплати.

(2) В случай че не са изтекли сроковете по чл. 142, ал. 5, чл. 143, ал. 1 и чл. 144, ал. 3, те се удължават със сроковете по ал. 1.

(3) При виновно неизпълнение на задължението за успешно завършване на обучението по ал. 1 военнослужещият възстановява на Министерството на отбраната разходите за издръжка и обучение за периода, в който е бил обучаван.“

§ 52. В чл. 154, ал. 4 думите „и максималният“ се заличават.

§ 53. В чл. 156 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и за ротацията на старшите офицери“ се заличават.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Военнослужещите, придобили образователно-квалификационна степен на висшето образование или повишили професионалната си квалификация за сметка на Министерството на отбраната, може да се преназначат на по-висока длъжност, изискваща съответната квалификация, в интерес на военната служба.“

§ 54. Създава се чл. 158а:

„Чл. 158а. (1) Военнослужещият може да бъде временно отстранен от длъжност, когато му бъде отнет или отказан достъпът до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв достъп.

(2) Когато актът, с който е отнет или е отказан достъпът до класифицирана информация на военнослужещия, бъде отменен, военнослужещият се възстановява на длъжността. Времето на отстраняването се зачита за служебен стаж по този закон и се дължи обезщетение в размер на възнаграждението му за периода на отстраняването.“

§ 55. В чл. 160 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 числото „50“ се заменя с „46“;

б) в т. 2 числото „52“ се заменя с „55“;

в) в т. 3 и 4 числото „54“ се заменя с „55“.

2. В ал. 2 думата „полковник“ се заменя с „полковник/капитан I ранг“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) По решение на министъра на отбраната лицата, притежаващи висше офицерско звание и заемащи длъжност, за която се изисква хабилитация, и лицата по ал. 2 могат да продължат да заемат длъжностите до навършване на 60 години.“

§ 56. В чл. 164 т. 3 и 4 се отменят.

§ 57. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 8 и 9 се отменят.  

2. Създава се ал. 2:

„(2) Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба по ал. 1, т. 7 само ако откаже да заеме друга предложена му длъжност, за която не се изисква достъп до класифицирана информация, или ако няма друга такава длъжност, подходяща за него.“

§ 58. Създава се нов чл. 166:

„Чл. 166. (1) Договорът за военна служба може да се прекрати и военнослужещият да се освободи от военна служба без предизвестие, когато е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване.

(2) Министърът на отбраната може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от военнослужещия. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.“

§ 59. В чл. 170, ал. 1 се създава т. 3:

„3. член 162, т. 1а – от датата на изтичане на уговорения срок.“

§ 60. В чл. 178 се създава ал. 3:

„(3) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот военнослужещите са длъжни да спазват Етичния кодекс за поведение на военнослужещите, утвърден от министъра на отбраната.“

§ 61. Създава се чл. 186а:

„Чл. 186а. Военнослужещите могат да извършват спортносъстезателна дейност. Редът и начинът за организирането и провеждането й в служебно време се определят с акт на министъра на отбраната.“

§ 62. В чл. 187 се създава ал. 4:

„(4) Военнослужещият, назначен за министър-председател, министър или заместник-министър в служебно правителство, се смята в неплатен отпуск и след прекратяване на пълномощията му се осигурява заемането на същата или друга длъжност в съответствие с притежаваното военно звание и квалификация.“

§ 63. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите „с друг военнослужещ“ се добавя „или цивилен служител“;

б) в т. 4 след думата „преподавателска“ се добавя „медицинска“ и се поставя запетая.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Несъвместимост с военната служба не е налице:

1. при участие в юридически лица с нестопанска цел;        

2. при участие в изпълнението на проекти, свързани с дейността на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и финансирани по програми или механизми на Европейския съюз или други международни програми и договори въз основа на сключен граждански договор.“

§ 64. В чл. 188а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Военнослужещите, които не заемат публични длъжности по смисъла на чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, са длъжни да декларират всеки частен интерес по конкретен повод, който имат във връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват военната служба. Декларирането се извършва по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“

2. В ал. 2 след думата „Военнослужещите“ се добавя „по ал. 1“.

§ 65. В чл. 188б ал. 5 се отменя.

§ 66. В чл. 189, ал. 4 след думата „отчет“ се поставя запетая и се добавя „сдаване“.

§ 67. В чл. 191 ал. 1 се изменя така:

„(1) В мирно време военнослужещите могат да използват служебното оръжие като крайна мярка при:

1. въоръжено нападение или непосредствена заплаха с оръжие срещу тях;

2. въоръжено нападение или непосредствена заплаха върху друг военнослужещ;

3. въоръжено нападение върху охраняван обект или субект.“

§ 68. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Служебното време над нормалната му продължителност се компенсира с намалено служебно време при условия и по ред, определени с акта на министъра на отбраната по ал. 8.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат при обявяване на положение на война, военно или извънредно положение, както и при мобилизация, щормова готовност, военни учения и мероприятия, планирани с продължителност, по-голяма от едно денонощие.“

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:

„(8) Редът за разпределяне на служебното време, за неговото отчитане и компенсиране извън нормалната продължителност, се определя с акт на министъра на отбраната.“

§ 69. В чл. 195 се създават ал. 4 и 5:

„(4) По изключение продължителността на дежурството може да надвишава 24 часа при условия и по ред, определени с акта на министъра на отбраната по чл. 194, ал. 8.

(5) При дежурство не се прилагат разпоредбите на чл. 194, ал. 3 и 4.“

§ 70. Член 196 се изменя така:

„Чл. 196. Когато военнослужещият изпълнява дежурство, но е назначен на длъжност, за която носенето на дежурство не се включва в основните му функционални задължения, той получава допълнително възнаграждение по чл. 214, ал. 1, т. 1.“

§ 71. В чл. 197, ал. 4 накрая се добавя „за лечение в болница за продължително лечение и рехабилитация“.

§ 72. Член 198 се изменя така:

„Чл. 198. (1) Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части през календарната година, за която се полага, в съответствие с утвърден от командира или от началника график.

(2) Командирите и началниците са длъжни да осигуряват на военнослужещите ползването на платения годишен отпуск в съответната календарна година. Отлагането на платения годишен отпуск за следващата календарна година се допуска по изключение, при невъзможност да се осигури ползването му през съответната календарна година.

(3) Командирите и началниците носят дисциплинарна отговорност, ако не осигуряват ползването на платения годишен отпуск на военнослужещите при условията по ал. 2.

(4) Командирите и началниците имат право да осигурят ползването на платения годишен отпуск на военнослужещите съгласно утвърдения график и в случаите, когато отпускът не е поискан от военнослужещия.“

§ 73. В чл. 201, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително деня на събитието“.

2. В т. 2 думите „в семейството“ се заменят с „когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство – от датата на изписването на детето от лечебното заведение или от датата на осиновяването“.

§ 74. В чл. 202а, ал. 1 думата „долекуване“ и запетаята след нея се заличават.

§ 75. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Допълнителният отпуск за две и повече живи деца по ал. 1 се разрешава от съответния командир или началник при преценка за всеки конкретен случай и ако интересите на службата позволяват това.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея числото „165“ се заличава.

§ 76. В чл. 205, ал. 2 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „или оправомощени от него длъжностни лица“.

§ 77. В чл. 206, ал. 2 думите „във временен задграничен щат“ се заменят с „в специален щат“.

§ 78. В чл. 212 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „на Министерския съвет по предложение“ се заличават.

2. В ал. 3, т. 1 думите „от 2,2“ се заменят с „от 2,3“.

§ 79. В чл. 214 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 4 думите „изискващи се за длъжността, която заемат“ се заменят с „ако заемат академична длъжност или ако такава степен се изисква за заемане на длъжността“.

2. В ал. 5 думите „по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор“ се заменят с „по договор с Националната здравноосигурителна каса и/или за работа по договор с Министерството на здравеопазването“.

§ 80. В чл. 224 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. безплатна храна и ободряващи напитки при занятия, учения, тренировки и лагери, а при носене на дежурства и при извършване на други дейности със специфичен характер – безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност;“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Доволствията по ал. 1 се осигуряват във вид, в размери, по норми, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната, и стойността им не се облага с данъци.“

§ 81. В чл. 226г, ал. 1 запетаята след думата „лечебните“, както и думите „санаториалните и профилактичните“ се заличават.

§ 82. В чл. 226ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „санаториумите и профилактичните заведения“ се заличават.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, ползват лечебните заведения към Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Лицата по ал. 2“ се заменят с „Лицата по ал. 3 и придружаващите ги съпрузи“, а след думата „военноинвалидите“ се добавя „и придружаващите ги съпрузи“.

§ 83. В чл. 226з след думите „Българската армия“ се добавя „курсантите, обучаващи се за нуждите на Министерството на отбраната“ и се поставя запетая.

§ 84. В чл. 228, ал. 2 думите „поради пенсиониране“ се заменят с „на основание чл. 164, т. 5, чл. 166, ал. 1 и чл. 169“.

§ 85. В чл. 234 след думите „военна служба“ се поставя запетая и се добавя „на отстраняването от длъжност“.

§ 86. В чл. 242 се създава т. 9:

„9. неспазване на правилата на Етичния кодекс за поведение на военнослужещите.“

§ 87. В чл. 249 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от установяване на нарушението, но не по-късно от една година от извършването му.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 4 думите „и 2“ се заличават.

§ 88. В чл. 285а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Цивилните служители, които не заемат публични длъжности по смисъла на чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, са длъжни да декларират всеки частен интерес по конкретен повод, който имат във връзка с функциите на структурата или военното формирование, в което изпълняват служебните си задължения или работят. Декларирането се извършва по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“

2. В ал. 2 след думите „Цивилните служители“ се добавя „по ал. 1“.

§ 89. В чл. 285б ал. 5 се отменя.

§ 90. В чл. 286 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

„1. безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност – при нощен труд и при извършване на дейности със специфичен характер;“

б) точка 2 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Доволствията по ал. 1 се осигуряват във вид, в размери, по норми, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната, и стойността им не се облага с данъци.“

§ 91. Член 295 се изменя така:

„Чл. 295. (1) Брутната месечна заплата на цивилните служители се състои от основна месечна заплата и допълнителни възнаграждения.

(2) Началните и максималните размери на основната месечна заплата на длъжностите за цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда, се определят с акт на министъра на отбраната.“

§ 92. В чл. 296 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „основното месечно възнаграждение“ се заменят с „основната месечна заплата“;

б) в т. 5 думите „изискващи се за длъжността, която заемат“ се заменят с „ако заемат академична длъжност или ако такава степен се изисква за заемане на длъжността“.

2. В ал. 5 думите „по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор“ се заменят с „по договор с Националната здравноосигурителна каса и/или за работа по договор с Министерството на здравеопазването“.

§ 93. В чл. 298а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „правата по“ се добавя „чл. 186а“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2 след думите „правата по“ се добавя „чл. 186а“ и се поставя запетая.

§ 94. В чл. 318 се създава ал. 5:

„(5) Министърът на отбраната определя реда за провеждане на процедури и сключване на договори по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността въз основа на решение на Министерския съвет за конкретния проект по чл. 22, ал. 2, т. 21.“

§ 95. Създава се чл. 318а:

„Чл. 318а. (1) Имот или обособена част от имот – държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната или на юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната, може да се отдава под наем без търг краткосрочно – за период до три месеца, в случай че не се нарушава ежедневната дейност на военното формирование или структурата, ползваща или намираща се в имота. Имотът или обособената част от него не може да се отдава под наем без търг последователно на един и същ наемател.

(2) При постъпване на писмено искане за наемане на имот или обособена част от него министърът на отбраната или ръководителят на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната назначава комисия, която разглежда искането за сключване на договор за наем при наличието на подходящ имот или обособена част от него и определя наемната цена чрез изготвяне на експертна оценка. В състава на комисията задължително се включват служители, притежаващи правоспособност за извършване на оценки на недвижими имоти, и икономист. Наемната цена за имотите не може да бъде по-ниска от цената, определена по чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(3) При липса на служители, притежаващи правоспособност за извършване на оценки на недвижими имоти, министърът на отбраната или ръководителят на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната възлага изготвянето на оценката на независим оценител.

(4) Определената по реда на ал. 2 или 3 наемна цена се утвърждава от министъра на отбраната или от ръководителя на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната.

(5) Министърът на отбраната или ръководителят на юридическото лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната издава заповед, с която определя наемателя, срока и наемната цена. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем, в който се определят правата и задълженията на страните.“

§ 96. Наименованието на глава дванадесета се изменя така: „Регистри и отчет на личния състав“.

§ 97. В чл. 328 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и цивилните служители“.

2. В ал. 2 думите „или оправомощено от него длъжностно лице“ се заличават.

3. В ал. 3 думата „автоматизирани“ се заменя с „електронни“.

§ 98. Създава се чл. 328а:

„Чл. 328а. (1) Електронният регистър по чл. 328, ал. 1, т. 1 осигурява процесите по създаване, съхраняване, обмен, защита, контрол и поддържане в актуално състояние на единен информационен ресурс за структурата и личния състав на въоръжените сили с изключение на служба „Военна информация“.

(2) Условията и редът за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър се определят с акт на министъра на отбраната.“

§ 99. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „министърът на отбраната и оправомощени от него длъжностни лица, които възлагат обработката на лични данни на определени от тях длъжностни лица“ се заменят с „ръководителите на структурите по чл. 328, ал. 1 или оправомощени от тях длъжностни лица“.

2. В ал. 5 след думата „военнослужещия“ се добавя „или цивилния служител“.

§ 100. В глава дванадесета се създава чл. 329а:

„Чл. 329a. За военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се води отчет. Съдържанието, условията и редът за водене на отчета се определят с акт на министъра на отбраната.“

§ 101. Член 330 се изменя така:

„Чл. 330. (1) Военнослужещ, който не подаде в указания в закона срок декларация по чл. 148а или чл. 188, ал. 6 или декларира невярна информация, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 300 до 1000 лв.“

§ 102. Член 331 се изменя така:

„Чл. 331. (1) Военнослужещ или цивилен служител, който не подаде в указания в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси срок декларация по чл. 188а или чл. 285а, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 5000 лв.“

§ 103. Създава се нов чл. 332:

„Чл. 332. (1) Който не изпълни задължение, предвидено в този закон, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 500 до 3500 лв.“

§ 104. Създава се нов чл. 333:

„Чл. 333. Длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от нормативен или административен акт на орган за ръководство на отбраната, се наказва с глоба от 300 до 3500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.“

§ 105. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.

2. В § 1:

а) в т. 8 и 9 думата „когато“ се заменя със „случаи, при които“;

б) създава се т. 13а:

„13а. „Каталог на Република България за планираните възможности по поддръжка от страната домакин“ е национален документ на страна – членка на НАТО/ЕС, посочващ нейните възможности да оказва поддръжка като страна домакин, който да служи като инструмент на НАТО/ЕС за планиране на поддръжката при провеждане на учения и операции на територията на страната.“;

в) създават се т. 24 – 33:

„24. „Директива“ е указание на висше­стоящ орган, определящо критерии, норми и задачи за изпълнение от подчинените му в дългосрочен план.

25. „Жизнен цикъл“ са фазите по заявяване, придобиване, приемане на въоръжение, въвеждане в експлоатация, експлоатация и поддръжка, извеждане от експлоатация и снемане от въоръжение, през които преминават отбранителните продукти.

26. „Отбранителни продукти“ са продукти, осигуряващи създаването и поддържането на отбранителни способности на въоръжените сили на Република България:

а) оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

б) продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба по смисъла на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

в) оборудване, специално проектирано или адаптирано за военни цели и предназначено за използване, като оръжие, боеприпаси или материал с военно предназначение.

27. „Приемане на въоръжение“ е акт на министъра на отбраната, с който се декларира, че отбранителен продукт, придобиван за първи път, ще се използва от въоръжените сили на Република България.

28. „Снемане от въоръжение“ е акт на министъра на отбраната, с който се декларира прекратяване на използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените сили на Република България.

29. „Въвеждане в експлоатация“ е акт за разрешаване използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените сили на Република България, който се издава от началника на отбраната, а за служба „Военна полиция“ и служба „Военна информация“ – от техните ръководители.

30. „Извеждане от експлоатация“ е акт за забрана на използването на приет на въоръжение отбранителен продукт от въоръжените сили на Република България, който се издава от началника на отбраната, а за служба „Военна полиция“ и служба „Военна информация“ – от техните ръководители.

31. „Отбранително-мобилизационна подготовка“ е подготовка на държавната и местната администрация, територията и инфраструктурата, населението и икономиката на страната за действие във военно време.

32. „Военновременна задача по отбраната на страната“ е нормативно определено задължение за осигуряване на държавното управление, въоръжените сили, населението, икономиката и инфраструктурата на страната във военно време.

33. „Пенсионирани военнослужещи“ са лица, освободени от военна служба (кадрова военна служба) и упражнили правото си на пенсия по чл. 6 от отменения Закон за пенсиите, чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване или по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.).“

3. Създава се § 1а:

„§ 1а. (1) Служителите в държавните детски градини към Министерството на отбраната имат статут на цивилни служители по чл. 283, ал. 2.

(2) На служителите по ал. 1 се определят възнаграждения и доволствия само на основания, посочени в този закон. В други закони не може да се определят възнаграждения и доволствия на тези служители.“

§ 106. Параграф 146 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 16 от 2010 г.; доп., бр. 23 от 2011 г.) се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 107. Военнослужещите, завършили пълния курс на закритите през 2001 г. средни сержантски военни училища с присвоена военна квалификация „сержант“, имат право да упражняват професията „Сержант“, придобивана при завършване на професионален сержантски колеж.

§ 108. Разпоредбите на чл. 141, ал. 1, т. 2 и чл. 144, ал. 4 се прилагат за военнослужещите, приети на военна служба след 31 декември 2016 г.

§ 109. Започналите до влизането в сила на този закон конкурси за приемане на войници (матроси) на военна служба се довършват по досегашните условия и ред.

§ 110. (1) Военнослужещите, освободени от военна служба поради навършване на пределна възраст през 2016 г., но не придобили право на пенсия, могат да бъдат приети повторно на военна служба по тяхно искане, без да се прилага изискването на чл. 141, ал. 1, т. 2.

(2) Длъжностите, на които могат да бъдат приети повторно военнослужещите по ал. 1, както и редът за повторното им приемане се определят със заповед на министъра на отбраната.

§ 111. В Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) в чл. 35, ал. 2, т. 1 думите „на министерството“ се заменят с „от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“.

§ 112. В Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр. 102 от 2005 г.; изм., бр. 35 от 2009 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 13 от 2016 г.) в чл. 14, ал. 5 думите „Министерството на отбраната“ се заменят с „министъра на отбраната за разрешаване преминаването и/или пребиваването на територията на Република България на съюзническите въоръжени сили“.

§ 113. В Закона за военното разузнаване (ДВ, бр. 88 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 24, ал. 6 се създават т. 12 и 13:

„12. ръководи управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Службата при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната;

13. ръководи и отговаря за въвеждането във и извеждането от експлоатация на отбранителните продукти в Службата.“

2. В чл. 28:

а) в ал. 4 след думите „цивилен служител“ се добавя „по служебно правоотношение“;

б) създава се ал. 5:

„(5) Министърът на отбраната може да възложи на директора на Службата своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с инспектора с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б от Закона за държавния служител, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител.“

3. В чл. 55, ал. 1 думите „чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 4 и 5“ се заменят с „чл. 49, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и 4“.

4. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се изменя така:

„(2) В Службата, с изключение на подчинените й военни формирования, статусът на цивилните служители по служебно правоотношение се урежда с този закон, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за държавния служител, а на цивилните служители по трудово правоотношение – с този закон, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 107а от Кодекса на труда.“

§ 114. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 74 и 75 от 2016 г.) в чл. 24, ал. 2, буква „г“ думите „чл. 286, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 286, ал. 1, т. 1“.

§ 115. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.) в чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:

а) в т. 2 думите „Министерството на отбраната“ и запетаята след тях се заличават;

б) създава се т. 3:

„3. министъра на отбраната съгласувано с министъра на здравеопазването – за лечебните заведения към Министерството на отбраната.“

2. В ал. 6 думите „ал. 3, т. 2“ се заменят с „ал. 3, т. 2 и 3“.

§ 116. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 14 и 61 от 2015 г.) в чл. 9, ал. 1, т. 9 думата „кадрови“ се заличава.

§ 117. В Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 78 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г. и бр. 74 и 79 от 2015 г.) в чл. 11, ал. 2, т. 5 думата „кадрови“ се заличава.

§ 118. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г. и бр. 39 от 2016 г.) в чл. 9, ал. 1 думите „наборните и кадровите военнослужещи“ се заменят с „военнослужещите“.

§ 119. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат, издават или привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

(2) До приемането на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 или до привеждането им в съответствие с този закон се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 ноември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

9553