Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за електронното управление
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Дата на приемане 29/07/2016
Брой/година Държавен вестник 62/2016

 


УКАЗ № 275

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за електронното управление, приет от ХLIІI Народно събрание на 29 юли 2016 г.

Издаден в София на 3 август 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 13, 38 и 50 от 2016 г.)

§ 1. В § 46, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (ДВ, бр. 50 от 2016 г.) се създава изречение второ: „До влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“, функциите и дейностите по електронното управление се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 29 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6302