Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" - ЕАД
Име на законопроекта Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД
Дата на приемане 28/09/2016
Брой/година Държавен вестник 76/2016

 


УКАЗ № 311

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания“ – ЕАД, приет от ХLІІI Народно събрание на 28 септември 2016 г.

Издаден в София на 28 септември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания“ – ЕАД

Чл. 1. (1) За финансово осигуряване на изплащането от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, на присъдените суми по Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM Министерският съвет осигурява по реда на чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси чрез бюджета на Министерството на енергетиката предоставянето на възмездна финансова помощ на „Национална електрическа компания“ – ЕАД.

(2) „Национална електрическа компания“ – ЕАД, не заплаща лихви за ползваната помощ по ал. 1 и не предоставя обезпечения.

Чл. 2. Условията за предоставяне и за възстановяване от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, на помощта по чл. 1 се определят от Министерския съвет. Помощта по чл. 1 се предоставя въз основа на Споразумение между министъра на енергетиката и „Национална електрическа компания“ – ЕАД, одобрено от Министерския съвет, наведнъж или на части, на базата на Споразумение за окончателно уреждане на отношенията между страните по Арбитражно дело № ICC Case 18086/GZ/MHM.

Чл. 3. (1) Помощта по чл. 1 се предоставя само след положително решение от Европейската комисия въз основа на уведомление, направено по реда на чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2) Администратор на помощта по чл. 1 е министърът на енергетиката, който е длъжен да предостави на министъра на финансите необходимата информация за изпращане на уведомлението до Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи и при отчитане на стратегическия характер на обектите, дейностите и критичната инфраструктура, свързани с „Национална електрическа компания“ – ЕАД.

(3) Министърът на финансите уведомява Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи.

Чл. 4. Вземанията на държавата срещу „Национална електрическа компания“ – ЕАД, възникнали в резултат на невъзстановени в срок суми от помощта по чл. 1, са частни държавни вземания, които се установяват от министъра на енергетиката и се събират от Националната агенция за приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 септември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

7892