Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Дата на приемане 20/01/2017
Брой/година Държавен вестник 12/2017

 


УКАЗ № 65

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 43-то Народно събрание на 20 януари 2017 г.

Издаден в София на 1 февруари 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 20, ал. 1, т. 5 и 6 преди думата „която“ се добавя „разкриването на“.

§ 2. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 5 – 7 се изменят така:

„(5) За плановете, програмите и инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, попадащи в обхвата на оценките по ал. 1, се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(6) Извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2, на части от инвестиционни предложения, когато те са единствено за целите на националната отбрана, или на инвестиционни предложения, които са вследствие на природни явления по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия, се преценява за всеки конкретен случай. Преценката да не се извършва ОВОС се мотивира с решение на Министерския съвет по обосновано предложение на министъра на околната среда и водите и съответния компетентен орган по реда на специален закон, като се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на националната отбрана или за реагирането при природни явления.

(7) С изключение на случаите по чл. 98 процедурата по ОВОС на инвестиционни предложения може в изключителни случаи да не се провежда – по предложение на компетентния орган, когато предложенията се одобряват по процедура, включваща подобна оценка и при осигурен обществен достъп до информацията. При предложението за освобождаване се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на инвестиционното предложение.“

2. Създава се ал. 8:

„(8) В случаите по ал. 7:

1. компетентният орган мотивира дали друга подобна оценка е подходяща;

2. компетентният орган предоставя на засегнатата общественост информацията, получена чрез оценката по т. 1, както и информация относно решението за предоставяне на освобождаване и за причините и мотивите за освобождаването;

3. преди даване на съгласие министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия за причините, обосноваващи освобождаването, и предоставя информацията по т. 2.“

§ 3. В чл. 88 се създава ал. 5:

„(5) При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана или програмата възложителят, съответно новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.“

§ 4. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Необходимостта от извършване на ОВОС по ал. 1 се преценява въз основа на:

1. следните характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

в) използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

г) генериране на отпадъци;

д) замърсяване и вредно въздействие;

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания;

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

2. местоположението на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

а) съществуващо и одобрено земеползване;

б) относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове;

в) абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

3. типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид:

а) степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати);

б) естеството на въздействието;

в) трансграничния характер на въздействието;

г) интензивността и комплексността на въздействието;

д) вероятността за въздействие;

е) очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;

ж) комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

з) възможността за ефективно намаляване на въздействията;

4. обществения интерес към инвестиционното предложение.“

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) С оглед преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за случаите по ал. 1, при съобразяване с критериите по ал. 4 възложителят на инвестиционното предложение:

1. предоставя информация за характеристиките на инвестиционното предложение и за вероятните значителни последици от него за околната среда и човешкото здраве;

2. предоставя описание на инвестиционното предложение, което съдържа по-конкретно:

а) описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата цялост и където е приложимо – дейностите по събаряне и разрушаване;

б) описание на местонахождението на инвестиционното предложение, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географските области, които е вероятно да бъдат засегнати;

в) описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат значително засегнати от инвестиционното предложение;

г) доколкото е налична информация: описание на всички вероятни значителни последици на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които произтичат от: очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци; използването на природните ресурси, почвите, земните недра, водите и на биологичното разнообразие;

3. когато е приложимо, съобразява наличните резултати от други съответни оценки на въздействието върху околната среда, извършени по реда на специален закон;

4. предоставя описание на характеристиките на инвестиционното предложение и/или на предвидените мерки за избягване или предотвратяване на предполагаемите значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.“

3. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.

4. Създава се ал. 9:

„(9) За инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка:

1. по искане на възложителя;

2. при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие;

3. в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.“

§ 5. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 7:

„7. в случаите, когато директорът на РИОСВ е възложител.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Директорът на съответната РИОСВ е компетентен орган за вземане на решение по ОВОС за инвестиционни предложения, разширения или изменения извън случаите по ал. 1, както и когато министърът на околната среда и водите е възложител.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) За лицата, участващи в процедурите по ОВОС, се прилага Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“

§ 6. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Възложителят на инвестиционното предложение информира писмено в най-ранния етап на своето инвестиционно предложение компетентния орган и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.“

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин съобразно особеностите на всеки отделен случай преките и непреките значителни въздействия на инвестиционното предложение върху:

1. населението и човешкото здраве;

2. биологичното разнообразие, като се отделя особено внимание на видовете и местообитанията – предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа;

3. земните недра, почвата, водата, въздуха и климата;

4. материалните активи, културното наследство и ландшафта;

5. взаимодействието между елементите по т. 1 – 4.

(5) Въздействията върху елементите по ал. 4 включват и очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за предложението.“

§ 7. В чл. 96 ал. 1 се изменя така:

„(1) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 изготвя и представя на компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС, който съдържа най-малко:

1. подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо информация относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в неговата цялост; подробната характеристика на инвестиционното предложение съдържа:

а) описание на местоположението на инвестиционното предложение;

б) описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата цялост и ако е приложимо – на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и изискванията относно използването на водите и земните недра – на етапа на строителство и на етапа на експлоатация;

в) описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие);

г) оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация;

2. описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите, технологията, местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя, които са относими за инвестиционното предложение и неговите специфични характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците от въздействията на инвестиционното предложение върху околната среда;

3. описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, доколкото природните промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на информация за околната среда и научни познания;

4. описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение: населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие (например фауна и флора), почвата (например органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (например хидроморфологични промени, количество и качество), въздухът, климатът (например емисиите на парникови газове, въздействията във връзка с адаптирането), материалните активи, културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти, и ландшафтът; описанието на вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от инвестиционното предложение и в него се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното предложение;

5. описание на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от:

а) строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо;

б) използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на тези ресурси;

в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците;

г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи;

д) комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи  и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с облас­ти от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси;

е) въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо изменението на климата;

ж) използваните технологии и вещества;

6. описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне на оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности за затрудненията (например технически недостатъци или липса на ноу-хау), които възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация, и за основните елементи на несигурност;

7. описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за наблюдение (например изготвянето на анализ след реализацията на инвестиционното предложение), като се дават обяснения до каква степен ще бъдат избегнати, предотвратени, намалени или премахнати значителните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве; описанието трябва да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация и да съдържа план за изпълнение на мерките;

8. описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него; съответната информация трябва да е получена чрез оценка на риска; описанието включва приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни последици на тези събития за околната среда и човешкото здраве, както и подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране при такива извънредни ситуации;

9. становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани ведомства и заинтересувани държави – в трансграничен контекст, получени в резултат от проведените консултации;

10. заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;

11. нетехническо резюме;

12. описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), срещнати при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;

13. друга информация – по преценка на компетентния орган или на оправомощеното от него длъжностно лице;

14. референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за описанията и оценките, включени в доклада.“

§ 8. В чл. 97 ал. 5 и 6 се изменят така:

„(5) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 осигурява обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко 30 календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1. Компетентните органи по чл. 94, ал. 1 и 2 или оправомощени от тях длъжностни лица осигуряват обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко 30 календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1 чрез интернет страницата си на определено за целта място.

(6) Представителите на обществеността представят писмено своите становища преди, по време на срещата за обществено обсъждане или най-късно три дни след обсъждането, като ги изпращат на възложителя с копие до компетентния орган за вземане на решение по ОВОС.“

§ 9. В чл. 99 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Решението по ОВОС съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;

2. името на възложителя, местожителството/седалището;

3. правните и фактическите основания за постановяване на решението;

4. характеристиките на инвестиционното предложение и условията на околната среда;

5. мотиви, съдържащи обоснованото заключение на компетентния орган относно значителното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и човешкото здраве, като се вземат предвид резултатите от оценяването по чл. 96, 97 и където е приложимо – по чл. 98, и собственото му допълнително оценяване;

6. разпоредителна част;

7. условия за изпълнение, в т.ч. мерки за предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на неблагоприятните въздействия върху околната среда и човешкото здраве, срокове за изпълнение, където е необходимо, както и план за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 7;

8. отговорността при неизпълнение на условията, определени в решението;

9. органа и срока, в който може да се обжалва;

10. дата на издаване и подпис.“

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението по ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.“

§ 10. В чл. 100 думите „чл. 96, ал. 1, т. 6“ се заменят с „чл. 96, ал. 1, т. 7“.

§ 11. В чл. 112 ал. 6 се изменя така:

„(6) В случаите по ал. 4 и 5 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 14-дневен срок от получаване на искането писмено уведомява оператора дали искането е частично, или е напълно уважено и определя срок до 5 дни за внасяне на преработен вариант на документите на хартиен и електронен носител – за целите на обществения достъп, в който не се съдържа информацията, която е приета за поверителна. В случаите по чл. 114, ал. 1 едновременно с коригираните и допълнените документи се внася и преработен вариант на документите за целите на обществения достъп.“

§ 12. В чл. 115 ал. 8 се изменя така:

„(8) Когато въз основа на прегледа на документацията от Изпълнителната агенция по околна среда и/или въз основа на становище по ал. 3 или чл. 114, ал. 4 се установят несъответствия или непълноти в документите по чл. 112, ал. 1 – 3, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда дава указания на оператора и определя срок, не по-дълъг от 30 дни за отстраняването им.“

§ 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 29д се отменя;

б) създават се т. 74 и 75:

„74. „Оценка на въздействието“ е процес, който обхваща:

а) изготвянето на доклад за ОВОС от възложителя на инвестиционното предложение – в съответствие с чл. 95 и 96;

б) провеждането на консултации по чл. 95, 97 и в случаите на приложимост – по чл. 98;

в) оценяването от компетентния орган на информацията, която е представена в доклада за ОВОС, и евентуално на допълнителната информация, която е предоставена от възложителя на инвестиционното предложение в съответствие с чл. 96, както и на получената чрез консултациите информация по чл. 96, 97 и където е приложимо – по чл. 98;

г) обоснованото заключение на компетентния орган относно значителното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда, като се вземат предвид резултатите от оценяването по чл. 96, 97 и където е приложимо – по чл. 98, и собственото му допълнително оценяване;

д) включването на обоснованото заключение на компетентния орган в решението по чл. 99.

75. „Кумулативни въздействия“ са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване на ефекта на оценявания план, програма, проект и инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани нееднократно в рамките на определен период.“

2. Създава се § 2г:

„§ 2г. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ, L 124/1 от 25 април 2014 г.).“

§ 14. Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 1  към чл. 92, т. 1

Инвестиционни предложения

1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на 500 и повече от 500 тона на денонощие въглища или битуминозни шисти.

2.1. Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с номинална входяща топ­линна мощност 50 MW или повече.

2.2. Ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на научноизследователски инсталации за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване.

3.1. Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво.

3.2. Инсталации, предназначени:

а) за производство или обогатяване на ядрено гориво;

б) за обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност;

в) за окончателно погребване на отработено ядрено гориво;

г) единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци;

д) единствено за съхраняване, планирано за повече от 10 години, на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени.

4.1. Интегрирано предприятие за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене.

4.2. Инсталации за производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси.

5. Инсталации за добив и преработка на азбест и за производство на продукти, съдържащи азбест:

а) за азбестоциментовите продукти – с годишно производство над 20 000 т крайна продукция;

б) за фрикционни материали – с годишно производство повече от 50 т крайна продукция;

в) за други производства, използващи азбест над 200 т годишно.

6. Интегрирани химически инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са функционално свързани и които са предназначени:

а) за производство на основни органични химични вещества;

б) за производство на основни неорганични химични вещества;

в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (еднокомпонентни и сложни торове);

г) за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди;

д) за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси;

е) за производство на взривни вещества.

7.1. Строителство на железопътни магистрали и железопътни линии I категория (линии за железопътен трафик на големи разстояния) и на летища с дължина на основната писта 2100 м и повече.

7.2. Строителство на автомагистрали и пътища I клас.

7.3. Строителство на нов път с четири или повече платна или изместване на трасе, и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасето  и/или разширението на съществуващия път е с 10 км и повече непрекъсната дължина.

8.1. Вътрешни водни пътища и пристанища, обслужващи корабите по вътрешните водни пътища, които позволяват преминаване на кораби с водоизместване над 1350 т.

8.2. Търговски пристанища, терминали за товарене и разтоварване, свързани със сушата, и пристанища за обществен транспорт (с изключение на терминали за фериботи), които могат да приемат кораби с водоизместване над 1350 т.

9. Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

10. Инсталации с капацитет над 100 т за денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

11. Добив на подземни води или схеми за изкуствено подхранване на подземните води с годишен обем на добиваната вода или вода за подхранване 10 млн. куб. м или повече.

12.1. Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърлената вода е повече от  100 млн. куб. м годишно.

12.2. Във всички останали случаи – дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният (осреднено за много години) отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2000 млн. куб. м годишно, а количеството прехвърляна вода надвишава 5 на сто от този отток.

В случаите по т. 12.1 и 12.2 прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва.

13. Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители.

14.1. Добив на нефт или природен газ за търговски цели при количества над 500 т на денонощие – за нефт, или над 500 000 м3 на денонощие – за природен газ.

14.2. Сондажи за проучване и добив на неконвенционални въглеводороди, в т.ч. шистов газ.

15. Язовири и други съоръжения, предназначени за постоянно задържане или съхраняване на вода, където новото или допълнителното количество вода, което се задържа или съхранява, е над 10 млн. куб. м.

16. Тръбопроводи с диаметър – повече от 800 мм, и с дължина – повече от 40 км, предназначени:

а) за транспортиране на газ, нефт, химични вещества и смеси;

б) за транспортиране на потоци от въглероден диоксид (CO2) с цел съхранение в геоложки формации, включително свързаните с тях ком­пресорни станции.

17. Ферми за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от:

a) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 000 места за кокошки носачки;

б) 2000 места за отглеждане на свине за уго­яване (над 30 кг), или

в) 750 места за свине майки.

18. Промишлени предприятия за производство на:

a) целулозна каша от дървесина или други подобни влакнести материали;

б) хартия и картон с производствен капацитет над 20 т на денонощие.

19. Открит добив в кариери и рудници на суровини – при площ над 25 хектара, или добив на торф – с площ над 150 хектара.

20. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и повече и с дължина над 15 км.

21. Съоръжения за съхраняване на 200 000 т или повече нефт, нефтопродукти или химични продукти.

22. Места за съхранение на СО2 в геоложки формации.

23. Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации от инсталации, обхванати от това приложение, или когато общото годишно количество уловен CO2 е равно на или надвишава 1,5 мегатона.

24. Туризъм и отдих:

а) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 10 дка и съоръжения към тях;

б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения към тях;

в) спортни или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 дка.

25. Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението.“

§ 15. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 буква „д“ се изменя така:

„д) добив или промишлени инсталации за въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти;“.

2. В т. 4:

а) в буква „б“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

б) в буква „г“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

в) в буква „д“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават.

3. В т. 5:

а) в буква „б“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

б) в буква „в“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

в) в буква „г“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

г) в буква „д“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

д) в буква „е“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават.

4. В т. 7:

а) в текста преди буква „а“ думите „невключени в приложение № 1“ и скобите се заличават;

б) буква „б“ се изменя така:

„б) пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти;“.

5. В т. 8:

а) в буква „б“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

б) в буква „в“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават.

6. В т. 10:

а) в буква „з“ след думата „събиране“ съюзът „и“ се заменя с „или“;

б) в буква „м“ след думата „защитни“ се добавя „морски“;

в) буква „н“ се изменя така:

„н) схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1);“.

7. В т. 11:

а) в буква „б“ след думата „обезвреждане“ се добавя „и/или оползотворяване“;

б) в буква „ж“ думите „(невключени в приложение № 1)“ се заличават;

в) буква „з“ се изменя така:

„з) предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях;“

г) буква „и“ се изменя така:

„и) инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци;“

д) буква „к“ се отменя;

е) буква „л“ се отменя.

§ 16. В § 12а, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.

§ 17. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 62 от 2015 г.) в § 29, ал. 1 думите „до подаване на заявление за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятието/съоръжението в съответствие с чл. 116ж“ се заменят с „до влизането в сила на решението по чл. 116ж, ал. 4 относно актуализирания доклад за безопасност на предприятието/съоръжението“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. (1) На всеки 6 години, считано от 16 май 2017 г., Министерството на околната среда и водите информира Европейската комисия, в случай че такива данни са налични, за:

1. броя на инвестиционните предложения по приложения № 1 и 2, за които са проведени процедури в съответствие с глава шеста;

2. разпределението на оценките съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени в приложения № 1 и 2;

3. броя на инвестиционните предложения, посочени в приложение № 2, с постановени административни актове да се извърши ОВОС;

4. средната продължителност на процедурата по ОВОС;

5. общите оценки относно средните преки разходи за ОВОС, включително за въздействието от прилагането на ОВОС спрямо малки и средни предприятия.

(2) На всеки две години, считано от 16 май 2017 г., Министерството на околната среда и водите информира Европейската комисия за всяко освобождаване по чл. 81, ал. 7.

§ 19. Текущите процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, по които е внесено искане по чл. 93, ал. 5 до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 20. Текущите процедури за оценка на въздействието върху околната среда, по които са проведени консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС по заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС и са започнали до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 21. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове по прилагането му запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 22. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, ал. 5 след думата „актуализират“ се добавя „и одобряват“.

2. В чл. 6, ал. 3 след думата „актуализират“ се добавя „и одобряват“.

3. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.

4. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:

„§ 1а. Този закон въвежда изискванията на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ, L 189/12 от 18 юли 2002 г.).“

5. В преходните и заключителните разпоредби:

а) в § 2 се създава т. 3:

„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 30 юни на всеки следващ 5-годишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.“;

б) в § 3 се създава т. 3:

„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 30 септември на всеки следващ 5-годишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.“;

в) в § 4 се създава т. 3:

„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 18 юли на всеки следващ 5-годишен период, след изтичането на сроковете по т. 1 и 2.“;

г) в § 5 се създава т. 3:

„3. за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 31 октомври на всеки следващ 5-годишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.“;

д) в § 6 се създава изречение второ: „След изтичането на сроковете по изречение първо – ежегодно до края на месец февруари.“

§ 23. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 101 от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9:

а) в ал. 5 думите „чл. 9а – 9в“ се заменят с „чл. 9а – 9г“;

б) в ал. 7 думите „чл. 9а – 9в“ се заменят с „чл. 9а – 9г“.

2. Създава се чл. 9г:

„Чл. 9г. (1) Правилата за контрол на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ), както и правилата за мониторинг на емисиите на въглероден оксид, изпускани в атмосферния въздух от СГИ, се определят с наредба на Министерския съвет.

(2) За СГИ по ал. 1 с изключение на инсталациите с издадено комплексно разрешително по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда създава и технически поддържа публичен регистър, достъпен чрез интернет, а директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) поддържа и актуализира информацията в регистъра.

(3) Регистърът по ал. 2 съдържа:

1. номинална входяща топлинна мощност (MW) на СГИ;

2. вид на СГИ (дизелов двигател, газов двигател, газова турбина, двигател, работещ с два вида гориво, друг двигател или друга СГИ);

3. вид и дял на използваните горива съг­ласно следната категоризация на горивата:

а) твърда биомаса;

б) други твърди горива;

в) газьол;

г) течни горива, различни от газьол;

д) природен газ;

е) газообразни горива, различни от природен газ;

4. датата на започване на експлоатация на СГИ или когато датата на започване на експлоатация не е известна, доказателство за това, че експлоатацията e започнала преди 20 декември 2018 г.;

5. сектор на дейност на СГИ или съоръжението, в което се използва инсталацията (код по NACE);

6. очакван брой експлоатационни часове годишно на СГИ и средно работно натоварване;

7. декларация, подписана от оператора, че СГИ ще бъде експлоатирана не повече от броя часове, посочени в наредбата по ал. 1, в случай че СГИ се възползва от дерогация/дерогации съгласно наредбата по ал. 1;

8. наименование, единен идентификационен код (ЕИК) и седалище на оператора, а в случай на стационарна СГИ – и адрес, на който се намира инсталацията;

9. всяка планирана промяна в СГИ, която води до промяна в приложимите норми за допустими емисии;

10. номер и дата на удостоверението за регистрация;

11. дата на прекратяване на регистрацията;

12. номер и дата на заповедта за заличаване;

13. данни за извършена регистрация съг­ласно друго национално законодателство или правото на Европейския съюз, която може да бъде комбинирана с регистрацията съгласно ал. 2, за да се получи единна регистрация, при условие че тя съдържа информацията, която се изисква по тази алинея;

14. общи годишни емисии на SO2, NOx, прах и CO от съответната СГИ;

15. концентрация на CO в емисиите от съответната СГИ.

(4) За вписване в регистъра по ал. 2 и издаване на удостоверение за регистрация операторът подава заявление до директора на съответната РИОСВ, както следва:

1. по местонахождение на инсталацията – за стационарни СГИ;

2. по седалище на оператора – за мобилни СГИ.

(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:

1. единен идентификационен код, а за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;

2. информацията и документите по ал. 3, т. 1 – 8 и 13;

3. документ за платена такса.

(6) Министърът на околната среда и водите одобрява образец на заявлението и удостоверението по ал. 4.

(7) Когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът по ал. 5, т. 1 се представя и в легализиран превод на български език.

(8) В срок до 7 дни от подаване на заявлението по ал. 4 директорът на съответната РИОСВ уведомява писмено заявителя в случаите на допуснати нередовности и/или при необходимост от предоставяне на допълнителна информация в заявлението и приложените към него документи и определя срок 14 дни за отстраняването им. При неотстраняване на нередовностите и/или непредоставяне на допълнителна информация в указания срок заявлението не се разглежда.

(9) В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите, и/или от предоставянето на допълнителната информация директорът на съответната РИОСВ вписва инсталацията в регистъра и издава удостоверение за регистрация, а в случаите по ал. 3, т. 13 издава комбинирано удостоверение за регистрация.

(10) Регистрацията е безсрочна.

(11) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация при неспазване изискванията на ал. 5.

(12) Отказът по ал. 11 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

(13) Вписване в регистъра на промяна по ал. 3, т. 9, промяна на оператора на СГИ и на промяна на адреса на стационарна СГИ се извършва от директора на съответната РИОСВ въз основа на заявление от оператора, към което се прилагат документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса.

(14) Операторът подава заявление за вписване в регистъра на промяна по ал. 3, т. 9 незабавно, а в случаите на промяна на оператора на СГИ и на промяна на адреса на стационарна СГИ заявлението за вписване на промяна се подава в срок до 14 дни от настъпването на промяната.

(15) Заявлението по ал. 14 се разглежда по реда на ал. 8 и 9.

(16) Директорът на съответната РИОСВ вписва в регистъра промяната по ал. 14 и издава удостоверение за актуалното състояние на СГИ.

(17) Директорът на съответната РИОСВ отказва мотивирано вписване в регистъра на промяна по ал. 14 – в случай на неспазване изискванията на ал. 13.

(18) Отказът по ал. 17 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

(19) В случаите на прекратяване на дейността на СГИ операторът уведомява директора на съответната РИОСВ в срок до 14 дни.

(20) В случаите на прекратяване дейността на СГИ регистрацията по ал. 9 се заличава и издаденото удостоверение се обезсилва.

(21) В случаите по ал. 20 директорът на съответната РИОСВ издава заповед за заличаване на инсталацията от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация.

(22) Информацията по ал. 3, т. 14 и 15 се предоставя от операторите на СГИ на директора на съответната РИОСВ за вписване в регистъра ежегодно, до края на месец февруари, и се отнася за предходната календарна година.“

3. Създава се чл. 9д:

„Чл. 9д. Операторът на нова СГИ не може да я експлоатира, преди да е регистрирана в регистъра по чл. 9г, ал. 2.“

4. В чл. 17, ал. 9, т. 2, буква „а“ думата „съответния“ се заменя с „допустимия“, а след думите „митнически режим“ се поставя запетая и се добавя „реекспорт или унищожаване“.

5. В чл. 17a, ал. 2 думите „рециклиране и повторното им използване за сервиз и поддръжка на хладилни или климатични инсталации и топлинни помпи“ се заменят с „унищожаването им“.

6. В чл. 17б, ал. 4:

а) в т. 2 думите „член 10 от Регламент (ЕО) № 303/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал по отношение на стационарни хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 92/3 от 3 април 2008 г.)“ се заменят с „член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ОВ, L 301/28 от 18 ноември 2015 г.)“;

б) в т. 4 думите „член 5 от Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО)№ 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители по отношение на извличането на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение (ОВ, L 92/17 от 9 април 2008 г.)“ се заменят с „член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066 на Комисията от 17 ноември 2015 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, или събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от стационарна електрическа комутационна апаратура (ОВ, L 301/22 от 18 ноември 2015 г.)“.

7. В чл. 33а, т. 3 след думите „чл. 9в, ал. 1“ се добавя „чл. 9г, ал. 1“ и се поставя запетая.

8. В чл. 34е се създава т. 7:

„7. при отказ за утвърждаване на план за управление на разтворителите поради непредставяне на информация и/или при представяне на непълна информация от страна на оператора, и/или непредставяне в срок на такава информация – с глоба или с имуществена санкция от 500 до 15 000 лв.“

9. Създава се чл. 34о:

„Чл. 34о. (1) Лице, което не изпълнява изискванията на наредбата по чл. 9г, ал. 1, се наказва:

1. при неспазване на нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах – по реда, определен в чл. 69 от Закона за опазване на околната среда;

2. при неспазване на изискванията за мониторинг на емисиите и оценка на съответствието – с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.;

3. при неуведомяване на контролния орган за всяка планирана промяна в СГИ по чл. 9г, ал. 14 – с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 15 000 лв.;

4. при несъответствие между подадените данни по чл. 9г, ал. 3 за актуална регистрация по чл. 9г от оператора и актуалното състояние на съответната СГИ – с глоба или с имуществена санкция от 500 до 15 000 лв.;

5. при възпрепятстване на контролните органи и/или при непредставяне на информация, изисквана от тях, и/или при непредставяне в срок на такава информация – с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 20 000 лв.

(2) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 се налага в двоен размер.“

10. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1 се създават т. 35 – 42:

„35. „Средна горивна инсталация (СГИ)“ е горивна инсталация, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна на или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW, независимо от използвания вид гориво.

36. „Съществуваща средна горивна инсталация“ e горивна инсталация, въведена в експлоатация преди 20 декември 2018 г. или която има действащо разрешение за строеж или одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правното си действие или за който е започнало производство по одобряване на инвестиционния проект преди 19 декември 2017 г., при условие че инсталацията е въведена в експлоатация не по-късно от 20 декември 2018 г.

37. „Нова средна горивна инсталация“ е горивна инсталация, за която е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти или за която възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждането й в експлоатация след 20 декември 2018 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

38. „Двигател“ е газов двигател, дизелов двигател или двигател, работещ с два вида гориво.

39. „Газов двигател“ е двигател с вътрешно горене, който работи в съответствие с цикъла на Ото и използва искрово запалване, за да изгаря горивото.

40. „Дизелов двигател“ е двигател с вътрешно горене, който работи в съответствие с цикъла на Дизел и използва запалване чрез сгъстяване, за да изгаря горивото.

41. „Двигател, работещ с два вида гориво“ е двигател с вътрешно горене, който използва запалване чрез сгъстяване и работи в съответствие с цикъла на Дизел, когато изгаря течни горива, и в съответствие с цикъла на Ото, когато изгаря газообразни горива.

42. „Газова турбина“ е всяка ротационна машина, която превръща термичната енергия в механична работа и се състои главно от компресор, термичен агрегат, в който се окислява горивото, така че да се подгрява работният флуид, и турбина; тук се включват газови турбини с отворен цикъл и с комбиниран цикъл, както и газови турбини, работещи в когенерационен режим, като всички те са със или без допълнително горене.“;

б) в § 1б съюзът „и“ пред думите „на Директива 2012/33/ЕС“ се заменя със запетая и накрая се добавя „на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ, L 334/17 от 17 декември 2010 г.) и на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (ОВ, L 313/19 от 28 ноември 2015 г.)“.

11. В Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 102 от 2012 г.) § 23 се отменя.

12. В Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 101 от 2015 г.) в § 36, т. 1 думата „януари“ се заменя с „юли“.

§ 24. Регистърът по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се създава в срок до 20 ноември 2018 г.

§ 25. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2024 г.

§ 26. Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух до 1 януари 2029 г.

§ 27. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 50 се създава ал. 10:

„(10) Когато от дейността на обекта, който се предвижда да бъде водоснабден, се формират отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 или опасни вещества по смисъла на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2, и ВиК операторът на обособената територия удостовери, че не може да включи отпадъчните води в канализационната система:

1. заедно със заявлението за издаване на разрешително за водовземане се подава и заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти;

2. процедурата за издаване на разрешително за водовземане се извършва съгласувано с процедурата за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води.“

2. В чл. 60, ал. 6 се създава т. 4:

„4. документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система.“

3. В чл. 118ж, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато те са със значим обществен интерес и/или ползите за обществото превишават ползите от постигане на екологичните цели и са обосновани като изключение по чл. 156е в действащия план за управление на речния басейн“.

4. В чл. 135, ал. 1, т. 2 думите „министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването, министърът на икономиката и министърът на енергетиката издават“ се заменят с „Министерският съвет приема“.

5. В чл. 155, ал. 1 т. 23 се изменя така:

„23. издава становища за допустимост на инвестиционни предложения, които са предмет на процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за съответствието им с плана за управление на речния басейн и/или с плана за управление на риска от наводнения, със съдържание, определено в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13; становищата се публикуват на интернет страниците на басейновите дирекции.“

6. В чл. 185, ал. 2 след думите „този закон“ се поставя запетая и се добавя „наредбите по чл. 135, т. 1а, 2 и 13“.

§ 28. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 102 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4, ал. 1 думите „чл. 2“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)“.

2. Член 6 се отменя.

3. В чл. 22д след думите „Министерството на околната среда и водите“ се добавя „чрез базата данни на Европейската агенция по химикали“.

4. В чл. 27, ал. 1 думите „или оправомощени от него“ се заменят с „директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите или оправомощени от тях“.

5. В чл. 28:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите „химични вещества и смеси“ се заменят с „химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия и/или смеси“;

бб) в т. 2 думите „химични вещества и смеси“ се заменят с „химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия и/или смеси“;

вв) в т. 3 думите „химични вещества и смеси“ се заменят с „химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия и/или смеси“;

гг) в т. 4 думите „химични вещества и смеси“ се заменят с „химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия и/или смеси“;

б) в ал. 5 думите „проба/проби от химично вещество/химични вещества в самостоятелен вид и в смеси и/или на смес“ се заменят с „химично вещество/химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, или на смес/смеси или биоцид/биоциди“.

6. В чл. 35, ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. не изпълни задължително предписание и/или заповед за спиране на производството, пускането на пазара и/или употребата на химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, издадени от орган по чл. 27, ал. 1 или 2;“

б) в т. 3 думите „чл. 7е, ал. 1 от този закон“ и запетаята след тях се заличават.

§ 29. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г. и бр. 47 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5, т. 5 изречение второ се заличава.

2. В чл. 64, ал. 3 думите „приета от Европейската комисия“ се заменят с „одобрена от министъра на околната среда и водите“.

3. В чл. 81, ал. 2 след думите „чл. 66, ал. 1“ се добавя „или наруши изискванията по чл. 66, ал. 3 или на наредбата по чл. 5, т. 5“.

§ 30. Параграф 23, т. 12 влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

671