Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението
Дата на приемане 21/10/2016
Брой/година Държавен вестник 86/2016

 


УКАЗ № 334

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението, приет от ХLIІI Народно събрание на 21 октомври 2016 г.

Издаден в София на 26 октомври 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за при­емане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението

Чл. 1. Ратифицира Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписано на 22 април 2016 г. в Ню Йорк, САЩ.

Чл. 2. Приема следната декларация по чл. 9, параграф 1 от Споразумението от Париж:

„Република България приема, че в съответствие с чл. 9, параграф 1 от Споразумението от Париж развитите страни ще предоставят финансови ресурси за подпомагане на развиващите се страни по отношение на смекчаването и адаптацията в продължение на съществуващите им задължения съгласно Конвенцията. В този контекст Република България обръща внимание, че като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата не е включена в Анекс II.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 октомври 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8532