Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Дата на приемане 14/12/2016
Брой/година Държавен вестник 103/2016

 


УКАЗ № 430

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, приет от ХLIIІ Народно събрание на 14 декември 2016 г.

Издаден в София на 22 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за със­ловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г. и бр. 98 и 101 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „професиите им“ се добавя „и професионалното им развитие“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Цел на професионалното развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти е да се поддържат, повишават и разширяват теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи.“

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думата „практика“ се заменя с „медицинска практика по здравни грижи“.

2. Създава се т. 7а:

„7а. приема Квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, състояща се от квалификационни нива;“.

§ 3. В чл. 20, т. 3 думите „практика за“ се заменят с „медицинска практика по здравни грижи при“.

§ 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:

1. В т. 2 след думата „практика“ се добавя „по здравни грижи“.

2. Създава се т. 5:

„5. повишават професионалната си квалификация чрез продължаващото медицинско обучение.“

§ 5. В чл. 40 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думата „предвидени“ се добавя „в този закон и“.

2. В т. 2 след думата „практика“ се добавя „по здравни грижи“.

§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 4:

„4. „Квалификационни нива“ са нива на професионално развитие на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които отразяват придобитите знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение и/или специалност в системата на здравеопазването за период 5 години.“

Заключителна разпоредба

§ 7. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г. и бр. 17, 27 и 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 178, ал. 1 думите „е право на всички“ се заменят със „се провежда за“.

2. В чл. 182:

а) в ал. 1 думите „провеждат и регистрират“ се заменят с „провеждат, регистрират и контролират“;

б) алинея 4 се отменя.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 14 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10241