Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Дата на приемане 07/12/2016
Брой/година Държавен вестник 101/2016

 


УКАЗ № 394

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет от ХLIІI Народно събрание на 7 декември 2016 г.

Издаден в София на 13 декември 2016 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., бр. 19 и 28 от 2016 г.; попр., бр. 31 от 2016 г.)

§ 1. Създава се чл. 31б:

„Чл. 31б. Забранява се пускането на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.“

§ 2. Създава се глава тринадесета с чл. 43и и 43к:

„Глава тринадесета

ИЗДЕЛИЯ ЗА ПУШЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 43и. (1) На всяка потребителска опаковка и на всяка външна опаковка на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, се поставя здравно предупреждение: „Пушенето на това изделие уврежда вашето здраве“.

(2) Здравното предупреждение по ал. 1 трябва да:

1. се отпечатва върху предната и задната външна повърхност на потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка;

2. се отпечатва на български език в черен плътен шрифт „хелветика“ на бял фон;

3. покрива 30 на сто от площта на съответната повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

(3) Потребителската опаковка и външната опаковка на растителните изделия за пушене не трябва да:

1. включват елементите или отличителните белези по чл. 35ж, ал. 1, т. 1 – 3 и 5;

2. посочват, че в изделието няма добавки или ароматизатори.

Чл. 43к. (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, представят в Министерството на икономиката:

1. списък на всички съставки и техните количества, използвани при производството на такива изделия, за всяка марка и за всеки тип;

2. декларация, че изделието за пушене не съдържа растения или вещества, които могат да бъдат класифицирани като наркотични.

(2) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, информират Министерството на икономиката, ако съставът на дадено изделие е променен по начин, който засяга информацията по ал. 1.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.

(4) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 1 и 2 и част от регистъра по чл. 43а, ал. 8, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.

(5) Служителите, обработващи и съхраняващи информацията по ал. 1 и 2, са длъжни да не разгласяват сведенията и фактите, които са им станали известни по повод изпълнение на задълженията им, освен когато това е предвидено в закон или по писмено искане на държавен орган.“

§ 3. В чл. 51б след думата „пълнене“ се добавя „или изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“, а думите „и чл. 43в – 43з“ се заменят с „чл. 43в – 43и и чл. 43к, ал. 1 и 2“.

§ 4. В чл. 51в след думите „ал. 8“ се добавя „и чл. 43к, ал. 5“.

§ 5. В чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 накрая се добавя „и чл. 51в относно чл. 35б, ал. 8“.

2. В т. 4 преди думите „чл. 51б“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а думите „и чл. 43з“ се заменят с „чл. 43з и чл. 43к, ал. 1 и 2 и чл. 51в относно чл. 43к, ал. 5“.

3. В т. 5 думите „чл. 43в – 43з“ се заменят с „чл. 43в – 43и“.

§ 6. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 43в – 43з“ се заменят с „чл. 43в – 43и“.

2. В ал. 3 думите „и контейнери за многократно пълнене“ се заменят с „контейнери за многократно пълнене и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“, а думите „чл. 43д – 43з“ се заменят с „чл. 43д – 43и“.

3. В ал. 5 след думите „чл. 43г“ се добавя „и чл. 43и“.

§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8 думите „и течностите, съдържащи никотин“ се заменят с „течностите, съдържащи никотин, и изделията за пушене, различни от тютюневи изделия“.

2. В т. 24 думите „и чл. 43з, ал. 4“ се заменят с „чл. 43з, ал. 4 и чл. 43и“.

3. Създава се т. 46:

„46. „Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия“ са изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и които може да бъдат консумирани чрез процес на горене.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Изделията за пушене, различни от тютюневи изделия, които не отговарят на изискванията на този закон и са произведени или допуснати за свободно обращение до влизането му в сила, може да продължат да се пускат на пазара до изчерпване на количествата, но не по-късно от 20 май 2017 г.

§ 9. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката съвместно с министъра на здравеопазването уведомява Европейската комисия за въвеждането на забрана за пускането на пазара на изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, при условията и по реда на чл. 24, ал. 3 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО.

§ 10. (1) Параграф 1 влиза в сила три дни след положителното решение от Европейската комисия по процедурата по § 9. Положително решение е налице и когато Европейската комисия не се е произнесла в 6-месечен срок от получаване на уведомлението по § 9.

(2) Разпоредбите на глава тринадесета и свързаните с тях административнонаказателни разпоредби се прилагат до датата на влизането в сила на § 1.

(3) Министерството на икономиката и Министерството на здравеопазването оповестяват публично на интернет страниците си положителното решение на Европейската комисия по процедурата по § 9 в срока по ал. 1.

(4) Изделията за пушене, различни от тютюневи изделия, които са пуснати на пазара до влизането в сила на § 1, се изтеглят от пазара не по-късно от три месеца от влизането му в сила.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 7 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10019