Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за регионалното развитие
Дата на приемане 26/01/2017
Брой/година Държавен вестник 13/2017

 


УКАЗ № 74

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за регионалното развитие, приет от 43-то Народно събрание на 26 януари 2017 г.

Издаден в София на 2 февруари 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 7б се създава ал. 6:

„(6) Националната концепция за пространствено развитие се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 2. В чл. 7в се създава ал. 6:

„(6) Регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 се изработват от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 3. В чл. 10 се създава ал. 5:

„(5) Националната стратегия за регионално развитие се изработва от специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 14:

„14. Специализирано търговско дружество със сто процента държавно участие в капитала, в което правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, е „Национален център за териториално развитие“ – ЕАД, гр. София.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

779