Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост
Дата на приемане 25/01/2017
Брой/година Държавен вестник 13/2017

 


УКАЗ № 71

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от 43-то Народно събрание на 25 януари 2017 г.

Издаден в София на 2 февруари 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.)

§ 1. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19а. Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост.“

§ 2. В чл. 28, ал. 2 накрая се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.

§ 3. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато данъчната стойност на частта на държавата е над 10 000 лв., прекратяването на съсобствеността се извършва от областния управител със съгласието на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В случаите по ал. 2 областният управител подготвя проект на заповед за прекратяване на съсобствеността, който заедно с преписката се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за изразяване на съгласие.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

§ 4. Създава се чл. 48б:

„Чл. 48б. Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при разпореждане с имоти или части от имоти – частна държавна собственост.“

§ 5. В чл. 54 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „частна държавна собственост“ се добавя „в полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи“.

2. Създават се ал. 3 – 6:

„(3) Общините нямат право да продават, заменят, даряват, внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества придобитите имоти или да учредяват право на строеж или право на ползване върху тях, освен в случаите, свързани с реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи, както и в случаите по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект. Забраната се вписва по партидите на придобитите имоти.

(4) Сделка, извършена в нарушение на забраната по ал. 3, е нищожна.

(5) При нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имотите общините са длъжни да прехвърлят собствеността върху тях на държавата.

(6) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за изпълнението на забраната по ал. 3 и предоставя годишен доклад до Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна година в срок до 31 декември.“

§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след думите „други лица“ се добавя „при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи“, а в изречение второ думата „търговска“ се заменя с „икономическа“.

2. В ал. 4 се създават изречения второ и трето: „Kогато правото на ползване се учредява безвъзмездно, договорът се прекратява едностранно от областния управител в случай на неизпълнение на условието по ал. 2, като се налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от лицензиран оценител. Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата за държавните помощи.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за изпълнението на условието по ал. 2 и предоставя годишен доклад до Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна година в срок до 31 декември.“

§ 7. В чл. 63, ал. 2 накрая се добавя „или на оправомощен от него заместник-министър“.

§ 8. В чл. 79 се създава нова ал. 1:

„(1) Когато незаконосъобразно е актуван имот – държавна собственост, като общински, актът за общинска собственост се отменя със заповед на областния управител. Заповедта на областния управител подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 9. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 6:

„6. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Заключителни разпоредби

§ 10. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г. и бр. 13 и 43 от 2016 г.) в чл. 58, ал. 5 в изречение първо накрая се добавя „след отписването му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната собственост“, а изречение второ се заличава.

§ 11. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 и 60 от 2016 г.) в чл. 4, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството и с“ се заличават.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

776