Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за защита при бедствия
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за защита при бедствия
Дата на приемане 30/11/2016
Брой/година Държавен вестник 97/2016

 


УКАЗ № 380

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за защита при бедствия, приет от ХLIIІ Народно събрание на 30 ноември 2016 г.

Издаден в София на 1 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 81 от 2015 г. и бр. 51 и 81 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 38 се създава ал. 3:

„(3) При постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6 от Закона за електронните съобщения. Достъпът до данните се осъществява при условията и по реда на Закона за електронните съобщения.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение второ: „Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.“

2. В чл. 251в:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия право да искат извършване на справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6, когато те са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и териториалните й структури.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в текста преди т. 1 след думите „по ал. 1“ се добавя „или 2“;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.

3. В чл. 251г:

а) създава се нова ал. 3:

„(3) Алинея 2 не се прилага в случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.“;

б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

4. В чл. 251д, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или 2“.

5. В чл. 251е:

а) в ал. 2 думите „чл. 251г, ал. 3, т. 3“ се заменят с „чл. 251г, ал. 4, т. 3“;

б) създава се нова ал. 3:

„(3) В случаите по чл. 38, ал. 3 от Закона за защита при бедствия предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, във възможно най-кратък срок, но не повече от два часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по чл. 251г, ал. 1 изпращат данните на длъжностното лице по чл. 251г, ал. 4, т. 3. Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощено от него длъжностно лице може да определи по-кратък срок, в който данните да бъдат изпратени, когато е налице сериозен риск за живота или здравето на физическото лице.“;

в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5;

г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“;

д) досегашната ал. 6 става ал. 7.

6. В чл. 251ж, ал. 2 след думите „чл. 251в, ал. 1“ се добавя „или 2“ и думите „чл. 251г, ал. 4“ се заменят с „чл. 251г, ал. 5“.

7. В 261а, ал. 4, т. 1 думите „чл. 251в, ал. 1 и чл. 251г, ал. 5“ се заменят с „чл. 251в, ал. 1 и 2 и чл. 251г, ал. 6“.

8. В чл. 261б:

а) в ал. 2, т. 1 и 3 след думите „ал. 1“ се добавя и „и 2“;

б) в ал. 4 след думите „чл. 251в, ал. 1“ се добавя „и 2“;

в) в ал. 6 думите „чл. 251г, ал. 5“ се заменят с „чл. 251г, ал. 6“.

§ 3. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 ноември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

9621