Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта ЗИД на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 18/01/2017
Брой/година Държавен вестник 9/2017

 


УКАЗ № 38

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLІІI Народно събрание на 18 януари 2017 г.

Издаден в София на 20 януари 2017 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г. и бр. 32, 58 и 59 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 5, т. 4 думата „международни“ се заменя с „пазара при извършването на“.

§ 2. В чл. 6 се създава ал. 5:

„(5) Един и същи превозвач може да има само два лиценза – един лиценз за превоз на пътници, който може да е лиценз на Общността за превоз на пътници или лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, и съответно един лиценз за превоз на товари, който може да е лиценз на Общността за превоз на товари или лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България.“

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 накрая се добавя „в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300/51 от 14 ноември 2009 г.)“.

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и когато на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.)“.

3. В ал. 7 думите „за което превозвачът представя декларация по образец, определен с наредбата по ал. 3“ се заличават.

§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „превозвачи“ се добавя „и лицата, извършващи превози за собствена сметка“ и се поставя запетая, а думите „наредбата по чл. 7, ал. 3“ се заменят с „наредбите по чл. 7, ал. 3 и чл. 12б, ал. 1 от този закон и чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата“.

2. В ал. 3 думите „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на здравеопазването“ се заменят с „Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

§ 5. В чл. 7в, ал. 8, т. 2 думата „молба“ се заменя със „заявление“.

§ 6. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „превозвача“ се заменя със „същия търговец или свързано с него лице“.

2. Създава се т. 4:

„4. превозвачът вече има издаден лиценз за същия вид превози.“

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 буква „е“ се отменя;

б) в т. 2 думата „молба“ се заменя със „заявление“.

2. В ал. 2 думите „вследствие на промяна на показателя за финансова стабилност, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3“ и запетаята след тях се заличават.

§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ мотивирано отказва извършването на регистрация, когато:

1. търговецът не отговаря на някое от изискванията по чл. 7, ал. 4 или 5;

2. търговецът не е комплектувал заявлението си с документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5;

3. правото да извършва таксиметров превоз на пътници на същия търговец или на свързано с него лице е било прекратено на основание ал. 8, т. 1, букви „а“, „в“ или „г“ през последните две години.“

2. В ал. 8, т. 2 думата „молба“ се заменя със „заявление“.

§ 9. В чл. 12а ал. 4 се изменя така:

„(4) Заличаването от регистъра на основание чл. 12, ал. 8, т. 1 се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а на основание чл. 12, ал. 8, т. 2, 3 и 4 – от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор, с отбелязване в регистъра на съответните обстоятелства, представляващи основание за заличаване.“

§ 10. В чл. 14а, ал. 8, т. 5 думата „молба“ се заменя със „заявление“.

§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Републиканската транспортна схема включва междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две или повече области. Тя се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице.“

2. В ал. 3 изречение първо се изменя така: „Областните транспортни схеми включват междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две или повече общини от една област.“

3. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) Когато маршрутът на междуселищна автобусна линия съвпада с маршрута на друга междуселищна автобусна линия или пътнически влак и са от едно и също направление, между часовете на тръгване от общите им спирки трябва да има интервал.

(7) Интервалите между часовете на тръгване и редът за проверка на изискването по ал. 6 се определят с наредбата по чл. 18.“

§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 2 думата „предвижда“ се заменя с „предоставя предвидени в държавния и/или общински бюджети средства за“.

3. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) Кметовете на общините възложители уведомяват писмено органа, утвърдил съответното маршрутно разписание от областната или републиканската пътна схема, за намеренията си да започнат процедура за възлагане на превозите по това маршрутно разписание. Процедурата по възлагане на превозите по съответното маршрутно разписание може да започне само след съгласуването му по реда, определен с наредбата по чл. 18.

(7) Кметовете на общините възложители са длъжни да предоставят справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областните и републиканската транспортни схеми на органа, който е утвърдил съответните разписания. При промяна в обстоятелствата по възлагане на маршрутно разписание кметът на общината писмено уведомява органа, утвърдил разписанието, в 7-дневен срок от промяната.“

§ 13. В чл. 20, ал. 2 думата „спирки“ се заменя с „от кмета на съответната община автоспирки“.

§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Всички превозвачи, извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, задължително ползват автогарите срещу заплащане и автоспирките по изпълнявания маршрут и спазват утвърденото разписание. В населено място:

1. с една автогара същата задължително се включва като обслужваща по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място;

2. с повече от една автогара общинският съвет определя автогарите, които са начални, междинни и крайни спирки по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място;

3. без автогара общинският съвет определя автоспирките, които са начални, междинни и крайни по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в това населено място;

4. в което е изчерпан капацитетът на автогарите по т. 1 и 2, общинският съвет определя автоспирките, които са начални, междинни и крайни по маршрута на автобусните линии, имащи спирка в съответното населено място.“

2. В ал. 2 думата „автобусните“ се заменя с „междуселищните автобусни“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Начинът на формиране на цените, както и пределните цени за автогарово обслужване се определят съгласно методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на база на категоризиране на автогарите.“

4. Създава се ал. 5:

„(5) Цените по ал. 4 може да се актуализират веднъж годишно.“

§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „билети – бланкови, листови и ролни“ се заменят с „билети“.

2. В ал. 2:

а) в т. 2 буква „а“ се изменя така:

„а) наименованието и адреса на превозвача в съответствие с лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;“

б) в т. 3:

аа) буква „а“ се изменя така:

„а) наименованието и адреса на превозвача в съответствие с лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;“

бб) създава се буква „к“:

„к) срок на валидност на билета – при двупосочни билети с неуточнена дата на връщане.“

3. В ал. 3 думите „листови и ролни“ се заличават, а след думата „реквизит“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на билетите на химизирана хартия, които се издават най-малко в два екземпляра“.

§ 16. В чл. 78, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60/1 от 28 февруари 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 165/2014“, или AETR.“

§ 17. В чл. 89 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

2. В ал. 4 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

§ 18. В чл. 89а се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 3 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

2. В ал. 4:

а) в т. 6 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“;

б) в т. 7 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

§ 19. В чл. 89б, т. 1 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

§ 20. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 се създава т. 12:

„12. да изискват сведения от присъстващите при извършването на проверките трети лица.“

2. В ал. 11 думите „чл. 24, ал. 1 и чл. 24а, ал. 1“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, чл. 24а, ал. 1 и чл. 101, т. 1“.

§ 21. В чл. 91а се правят следните изменения:

1. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

2. В ал. 9, т. 1 думите „Регламент 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

3. В ал. 10 думите „чл. 18, параграф 1 от Регламент 3821/85“ се заменят с „чл. 42 от Регламент (ЕС) № 165/2014“.

§ 22. В чл. 91б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Водачите на превозни средства, с които се извършват обществени превози и превози за собствена сметка на пътници и товари, са длъжни да предоставят на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ всички документи, определени с подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон.“

§ 23. В чл. 93, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „1500 лв.“ се заменят с „2000 лв.“.

2. В т. 2 думите „3000 лв.“ се заменят с „4000 лв.“.

§ 24. В чл. 93б, ал. 11, т. 3 след думата „часа“ се добавя „и 30 минути“.

§ 25. В чл. 93в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

2. В ал. 2 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

3. В ал. 15:

а) в т. 1 думата „или“ се заменя с „и/или“;

б) в т. 2 думата „или“ се заменя с „и/или“;

в) в т. 3 думата „или“ се заменя с „и/или“.

4. В ал. 23 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

§ 26. В чл. 94, ал. 3 думата „извършва“ се заменя с „допусне извършването на“ и след думата „пробег“ се добавя „под минимално и/или“.

§ 27. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думите „1500 лв.“ се добавя „превозвач“.

2. В ал. 5:

а) точка 1 се изменя така:

„1. който:

а) не организира извършването на предпътни технически прегледи на пътните превозни средства;

б) допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари с превозно средство, което не е технически изправно;

в) допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари с превозно средство, на което не е извършен предпътен технически преглед;“

б) точка 2 се изменя така:

„2. който допусне или разпореди:

а) извършване на превоз на багаж по автобусна линия без издаване на багажна разписка;

б) превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса;“.

§ 28. Член 96г се изменя така:

„Чл. 96г. (1) Който назначи на работа или допусне водач, който не отговаря на някое от изискванията, определени с този закон и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да управлява превозно средство за обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или товари, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 6000 лв.“

§ 29. В чл. 97, ал. 1 след думите „дейността му“ се добавя „или не представи за проверка свързани с превозната дейност документи“.

§ 30. Член 101 се изменя така:

„Чл. 101. Пътник в моторно превозно средство за обществен превоз, който пътува без билет или друг превозен документ, се наказва с глоба в размер:

1. от 10 до 50 лв. – за превози по общинските транспортни схеми;

2. петдесет лв. – за междуселищни превози;

3. триста лв. – за международни превози.“

§ 31. В чл. 102 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „него автогара или автоспирка“ се заменят с „него автогара“.

2. В ал. 4 думите „включително в автогарите и автоспирките“ се заличават.

3. В ал. 5 думите „включително в автогарите и автоспирките“ се заличават.

§ 32. В чл. 104 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 561/2006“.

2. В ал. 5 думите „Регламент (ЕИО) 3821/85“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 165/2014“.

§ 33. В чл. 104б, т. 18 думите „параграф 3“ се заменят с „параграфи 1, 3 и 4“.

§ 34. Създава се чл. 104е:

„Чл. 104е. Който при издаване на превозен документ не извърши предвидено в нормативен акт намаление от определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач, се наказва с глоба или имуществена санкция 1000 лв.“

§ 35. Създава се чл. 104ж:

„Чл. 104ж. Кмет на община, възложител на превози по утвърдени транспортни схеми, който наруши изискванията на чл. 19, ал. 2, 6 и 7, се наказва с глоба 3000 лв.“

§ 36. Създава се чл. 104з:

„Чл. 104з. (1) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 11, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие или удостоверение.

(2) Превозвач, който не е върнал в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заверено копие на лиценз на Общността или удостоверение за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България в случаите по чл. 106а, ал. 1, т. 6, се наказва с имуществена санкция в размер 500 лв. за всяко невърнато копие или удостоверение.

(3) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага имуществена санкция в размер 1000 лв.

(4) Превозвач, на когото е приложена принудителна административна мярка по чл. 106а, ал. 1, т. 6, извършващ обществен превоз на пътници или товари, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв.

(5) Превозвач, който извършва обществен превоз на пътници или товари с моторно превозно средство, което не е с българска регистрация или не е вписано в регистъра на моторните превозни средства на лиценза на Общността, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв.

(6) Превозвач, който преотстъпи заверено копие на лиценз на Общността или допусне извършването на обществен превоз на пътници или товари с невалидно, отнето или преотстъпено заверено копие на лиценз на Общността, се наказва с имуществена санкция в размер 1500 лв.

(7) За повторно нарушение по ал. 4, 5 и 6 се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.“

§ 37. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 6, буква „б“ след думата „компетентност“ се добавя „или когато превозвачът няма ръководител на транспортната дейност извън случаите по буква „а“.

2. В ал. 2, т. 5 след думите „лиценза на Общността“ се добавя „или на удостоверенията към лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България“.

3. В ал. 6 думите „влязло в сила наказателно“ се заменят с „наказателното“.

§ 38. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 13 се изменя така:

„13. „Автоспирка“ е всяко обозначено място, различно от автогара, на което според определения маршрут по автобусна линия е предвидено спиране за качване и/или слизане на пътници.“

2. Точка 23 се изменя така:

„23. „Специализирани автобусни превози“ са превозите на работници, служители и учащи по договор с определени от клиента маршрут и разписание.“

3. Създават се т. 49 – 54:

„49. „Междуселищна автобусна линия“ е линия от общинските, областните и репуб­ликанската транспортни схеми, маршрутът на която включва спирки в две или повече населени места.

50. „Градска автобусна линия“ е линия от общинските транспортни схеми, маршрутът на която включва спирки само в чертите на едно населено място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план.

51. „Спирка“ е място, обозначено за спиране с цел слизане и/или качване на пътници, включващо автогари и автоспирки.

52. „Вътрешноградски транспорт“ е съвкупността от всички градски линии в чертите на едно населено място.

53. „Дата на първата регистрация“ е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.

54. „Свързано лице“ е дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството.“

§ 39. В § 4 от заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за превози по градски допълнителни линии, за превози по градски и междуселищни линии, които се поддържат главно поради историческия интерес към тях или туристическото им значение, за специализираните и за случайните автобусни превози, както и за таксиметровите превози, освен в случаите по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.“

2. Създава се ал. 5:

„(5) За целите на разпределяне на средствата по ал. 1 се включват и вътрешноградски превози, извършени с трамваен и тролейбусен транспорт и метро.“

Заключителна разпоредба

§ 40. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9, 32; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 1, 19 и 53 от 2014 г. и бр. 39, 43 и 51 от 2016 г.) в чл. 21, ал. 1 се създава т. 25:

„25. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 18 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

582