Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Дата на приемане 26/01/2017
Брой/година Държавен вестник 13/2017

 


УКАЗ № 72

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет от 43-то Народно събрание на 26 януари 2017 г.

Издаден в София на 2 февруари 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Мария Павлова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и № 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г. и бр. 61 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 37в, ал. 2, изречение шесто думите „ливади и трайни насаждения“ се заменят с „и ливади“.

§ 2. Създава се нов чл. 37ж:

„Чл. 37ж. (1) Масиви за ползване на пасища, мери и ливади може да се създават по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Споразумението се одобрява ежегодно до 30 декември за следващата календарна година.

(2) Лицата по ал. 1, които отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4, може до 31 октомври да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, за участие в споразумение. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител.

(3) В заявлението се посочват имотите, ползвани по договори, регистрирани в общинската служба по земеделие и/или документи за собственост, с които лицето по ал. 1 желае да участва в споразумението. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения.

(4) Изготвянето на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище, за което има подадени заявления по ал. 2 и декларации по чл. 37б, ал. 1. Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ до 5 ноември назначава комисия, чийто състав се определя по реда на чл. 37в, ал. 1.

(5) Площта на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации по чл. 37б, ал. 1, с изключение на имотите от държавния и общинския поземлен фонд, се разпределя със споразумението между лицата по ал. 1.

(6) Споразумението се изготвя до 10 декември по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, като чл. 37в, ал. 2, изречения първо, второ и трето се прилагат съответно.

(7) За изготвянето на споразумението комисията по ал. 4 до 10 ноември предоставя на лицата по ал. 1:

1. данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или декларирани за:

а) ползване в реалните им граници;

б) участие в споразумение;

2. актуална справка по ал. 9;

3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7;

4. размера на средното годишно рентно плащане за землището.

(8) Лице по ал. 1, на което е разпределена площ, по-голяма от определената в чл. 37и, ал. 4, прилага към споразумението декларация за имотите, които ще заяви за подпомагане по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. Декларацията е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.

(9) Комисията извършва проверка дали лицата по ал. 1 отговарят на условията по чл. 37и, ал. 4 въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани до 20 октомври на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:

1. животновъдни обекти;

2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

(10) Комисията до 20 декември изготвя доклад до директора на съответната областна дирекция „Земеделие“, който съдържа данни за площите по ал. 5, техните собственици, дължимото рентно плащане, площите по ал. 7, т. 1, както и данни дали са налице условията по чл. 37и, ал. 4. Към доклада се прилагат споразумението и декларациите по ал. 8.

(11) Въз основа на доклада по ал. 10 директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ до 30 декември издава заповед по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, за одобряване на споразумението и разпределението на масивите за ползване. Заповедта се обявява незабавно, като чл. 37в, ал. 5 и 6 се прилагат съответно.

(12) Лице по ал. 1, на което със заповедта по ал. 11 са определени площи по ал. 5, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция „Земеделие“ сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на заповедта, като чл. 37в, ал. 7 се прилага съответно.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. За споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г. сроковете по чл. 37ж се удължават с 4 месеца.

§ 4. За стопанската 2016 – 2017 г. може да се създават масиви за ползване на трайни насаждения при условията и по реда на чл. 37б и 37в, като се прилагат следните срокове:

1. за подаване на декларация по чл. 37б, ал. 1 и заявление по чл. 37б, ал. 3 – до 20 фев­руари 2017 г.;

2. за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 – до 5 март 2017 г.;

3. за сключване на споразумение по чл. 37в, ал. 2 и разпределение на ползването на земите по масиви по чл. 37в, ал. 3, т. 2 – до 30 март 2017 г.;

4. за изготвяне на доклад и издаване на заповед за разпределение на масивите в землището по чл. 37в, ал. 4 – до 5 април 2017 г.;

5. за обявяване на заповедта по чл. 37в, ал. 5 – до 10 април 2017 г.

§ 5. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г. и бр. 45, 58 и 61 от 2016 г.) в чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 5 думите „и чл. 37в, ал. 4 или 10“ се заменят с „чл. 37в, ал. 4 или 10 и чл. 37ж, ал. 11“.

2. В ал. 2, т. 4 след думите „или 12“ се добавя „и чл. 37ж, ал. 11“.

3. В ал. 4 думите „37в, ал. 7“ се заменят с „чл. 37в, ал. 7 и чл. 37ж, ал. 12“.

§ 6. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 61 от 2016 г.) в чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение трето се заличава.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.“

3. Алинея 5 се отменя.

§ 7. Когато договор за аренда е сключен по Закона за арендата в земеделието до влизането в сила на този закон само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията между тях се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Този договор не може да се противопостави на арендатор по договор за аренда, сключен със съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-рано в службата по вписванията.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

777