Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за енергетиката
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Дата на приемане 14/06/2017
Брой/година Държавен вестник 51/2017

 


УКАЗ № 132

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за енергетиката, приет от 44-то Народно събрание на 14 юни 2017 г.

Издаден в София на 22 юни 2017 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за енергетиката

(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г. и бр. 42, 47 и 105 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 30, ал. 4 след думата „използват“ се добавя „100 на сто от“.

Преходна разпоредба

§ 2. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 се прекратяват при наличие на условията по чл. 30, ал. 4.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

4455