Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Дата на приемане 28/06/2017
Брой/година Държавен вестник 54/2017

 


УКАЗ № 140

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., приет от 44-то Народно събрание на 28 юни 2017 г.

Издаден в София на 29 юни 2017 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

(ДВ, бр. 98 от 2016 г.)

§ 1. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г.:

1. от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;

2. от 1 юли до 30 септември – 180 лв.;

3. от 1 октомври до 31 декември – 200 лв.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2017 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 юни 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

4745