Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за военните паметници
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за военните паметници
Дата на приемане 19/07/2017
Брой/година Държавен вестник 62/2017

 


УКАЗ № 160

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за военните паметници, приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2017 г.

Издаден в София на 24 юли 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за  военните паметници (обн., ДВ, бр. 13 от  2008 г.; изм., бр. 19 и 92 от 2009 г.)

Параграф единствен. В чл. 4, ал. 1 думите „Българската армия“ се заменят с „въоръжените сили“, а след думата „населението“ се добавя „на българските граничари, загинали при охрана или отбрана на държавната граница“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

5470