Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Дата на приемане 19/10/2017
Брой/година Държавен вестник 85/2017

 


УКАЗ № 207

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 27 септември 2017 г., повторно приет на 19 октомври 2017 г.

Издаден в София на 20 октомври 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.)

§ 1. Член 79 се изменя така:

„Чл. 79. (1) Постоянният секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в Министерството на отбраната.

(2) За постоянен секретар на отбраната се назначава държавен служител, който:

1. има професионален опит не по-малко от 8 години и четвърти старши ранг като държавен служител;

2. е изпълнявал ръководна длъжност в държавната администрация не по-малко от три години, от които не по-малко от една година в Министерството на отбраната;

3. е получил по-висока годишна оценка на изпълнението на длъжността при годишното оценяване в годината, предхождаща подбора, в сравнение с останалите кандидати и по отношение на него е изтекъл едногодишният срок за изпитване.

(3) Постоянният секретар на отбраната се назначава от министъра на отбраната, съгласувано с министър-председателя, след подбор за срок от 4 години, който изтича преди придобиване от служителя на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

(4) Редът за извършване на подбора се определя със заповед на министъра на отбраната.

(5) Подборът на кандидатите се извършва от комисия в състав най-малко от трима членове с председател заместник-министър на отбраната. Комисията завършва своята работа с доклад до министъра на отбраната с мотивирано предложение. При утвърждаване на доклада на комисията министърът на отбраната изпраща предложението за назначаване на постоянен секретар на отбраната за съгласуване от министър-председателя.

(6) Постоянният секретар на отбраната има всички права по служебно правоотношение.

(7) За неуредените случаи по отношение статута на постоянния секретар на отбраната се прилага Законът за държавния служител.“

§ 2. Член 82 се изменя така:

„Чл. 82. Правоотношението с постоянния секретар на отбраната се прекратява от министъра на отбраната съгласувано с министър-председателя при условията и по реда на Закона за държавния служител.“

§ 3. В чл. 136 се създава ал. 3:

„(3) Офицерите, след удостояване с висше военно звание с указ на президента на републиката, се представят в Комисията по отбрана на Народното събрание от министъра на отбраната или определен от него заместник-министър.“

§ 4. В чл. 160, ал. 1, т. 6 думата „комодор“ се заменя с „флотилен адмирал“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 септември 2017 г. и на 19 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

7907