Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие
Дата на приемане 26/07/2017
Брой/година Държавен вестник 63/2017

 


УКАЗ № 164

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2017 г.

Издаден в София на 2 август 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 107 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 4 думите „министъра на финансите и“ се заличават.

§ 2. В чл. 5, ал. 2 и 3 думата „финансите“ се заменя с „икономиката“.

§ 3. В чл. 10, ал. 3 след думата „съвет“ се добавя „чрез министъра на икономиката“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

5707