Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
Дата на приемане 07/09/2017
Брой/година Държавен вестник 75/2017

 


УКАЗ № 188

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, приет от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г.

Издаден в София на 13 септември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

Член единствен. Ратифицира Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, подписана на 21 септември 2016 г. в Рабат.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

6702