Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства
Дата на приемане 18/10/2017
Брой/година Държавен вестник 84/2017

 


УКАЗ № 204

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, приет от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2017 г.

Издаден в София на 19 октомври 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.)

Параграф единствен. В чл. 19в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „за срок 5години“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Председателят може да бъде преназначен на същата длъжност само за срок от още 5 години.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ ал. 5“.

6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 7, 8 и 9.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

7874