Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Дата на приемане 07/12/2017
Брой/година Държавен вестник 101/2017

 


УКАЗ № 254

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет от 44-то Народно събрание на 7 декември 2017 г.

Издаден в София на 13 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание  (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 1 след думите „Регламент 1236/2005“ се добавя „и на Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ, L 338/1 от 13 декември 2016 г.)“.

§ 2. Член 2 се изменя така:

„Чл. 2. (1) Разрешения за износ, внос и транзит на стоките, посочени в Приложение II, и оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, за излагане или предлагане за продажба на стоките, посочени в Приложение II, и разрешения за износ, транзит и предоставяне на брокерски услуги на стоките, посочени в приложения III и IIIa на Регламент 1236/2005, и оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Разрешения за износ, внос и транзит на стоките, посочени в Приложение II, и за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, и за излагане или предлагане за продажба на стоките, посочени в Приложение II, се издават само в случаите по чл. 3, параграф 2, чл. 4, параграф 2, чл. 4а, параграф 2 и чл. 4г от Регламент 1236/2005.“

§ 3. Наименованието на глава втора се изменя така:

„РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС, ВНОС, ТРАНЗИТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ЗА ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“.

§ 4. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Разрешението за износ може да е индивидуално разрешение за износ, общо разрешение за износ или генерално разрешение на Съюза за износ съгласно определенията в Регламент 1236/2005.

(2) За износ на определени стоки за държави, посочени в Приложение IIIб, се прилага генерално разрешение на Съюза за износ съгласно чл. 8, параграф 1 на Регламент 1236/2005.“

§ 5. Създават се чл. 3а, 3б, 3в, 3г, 3д и 3е:

„Чл. 3а. (1) Лицата, които кандидатстват за индивидуално разрешение за износ, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:

1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;

2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;

3. нотариално заверено копиe на разрешение за внос и/или документ от крайния потребител, удостоверяващ крайната употреба на стоките, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;

4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;

5. документ за платена държавна такса.

(2) При подаване на заявление за общо разрешение за износ заявителят представя освен документите по ал. 1 и документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 износа на изделията, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно със срок до една година.

Чл. 3б. Лицата, които кандидатстват за разрешение за внос, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:

1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;

2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;

3. документ, доказващ крайната употреба съгласно чл. 4, параграф 2 от Регламент 1236/2005;

4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;

5. документ за платена държавна такса.

Чл. 3в. Лицата, които кандидатстват за разрешение за транзит, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:

1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение V на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;

2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;

3. документ, доказващ крайната употреба съгласно чл. 4а, параграф 2 от Регламент 1236/2005, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;

4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;

5. пълномощно – при упълномощаване;

6. документ за платена държавна такса.

Чл. 3г. (1) Разрешението за предоставяне на брокерски услуги може да е индивидуално разрешение или общо разрешение.

(2) Лицата, които кандидатстват за индивидуално разрешение за предоставяне на брокерски услуги или за общо разрешение за предоставяне на брокерски услуги, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:

1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение VI на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;

2. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;

3. документ, доказващ крайната употреба, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;

4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката;

5. документ за платена държавна такса.

(3) При подаване на заявление за общо разрешение за брокерски услуги заявителят представя освен документите по ал. 2 и документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 брокерски услуги с изделията, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно със срок до една година.

Чл. 3д. Лицата, които кандидатстват за разрешение за оказване на техническа помощ, подават до министъра на икономиката заявление и следните документи:

1. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение VII на Регламент 1236/2005 в три екземпляра;

2. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката и необходимостта от оказване на техническа помощ;

3. документ от крайния потребител, удостоверяващ конкретните дейности, свързани с оказването на техническата помощ;

4. документ за платена държавна такса.

Чл. 3е. Всички документи на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота.“

§ 6. В чл. 4, ал. 1 думите „Разрешението за износ или внос се издава“ се заменят с „Разрешението съответно по чл. 3а, ал. 1, чл. 3б, чл. 3в, чл. 3г, ал. 1 или чл. 3д се издава“.

§ 7. В чл. 6, ал. 1, т. 1 думите „по чл. 3“ се заменят със „съответно по чл. 3а, чл. 3б, чл. 3в, чл. 3г или чл. 3д“.

§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „оригинала на разрешението“ се добавя „за износ, внос, транзит, предоставяне на брокерски услуги и за оказване на техническа помощ“.

2. В т. 2 след думата „изделията“ се добавя „или оказаната техническа помощ“.

3. В т. 3 думите „придружена с легализиран превод на български език“ се заменят с „в потвърждение на това обстоятелство“.

§ 9. В чл. 11 текстът преди т. 1 се изменя така: „На лицата, които осъществяват износ, внос, транзит и брокерска дейност със стоките, посочени в Приложение II, Приложение III и Приложение IIIа на Регламент 1236/2005, или оказват техническа помощ, свързана с тези стоки, без съответното разрешение и които нарушават условията и изискванията за използване на генерално разрешение на Съюза за износ, описани в Приложение IIIб, или извършват дейности в нарушение на разпоредбите на Регламент 1236/2005, се налага:“.

Заключителна разпоредба

§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 декември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9519