Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 09/11/2017
Брой/година Държавен вестник 93/2017

 


УКАЗ № 235

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, приет от 44-то Народно събрание на 9 ноември 2017 г.

Издаден в София на 16 ноември 2017 г.

Президент на Републиката:

Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2002 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 24 се правят следните допълнения:

1. В ал. 4 се създава изречение трето: „Валидността на удостоверението може да се продължи за нов срок от 5 години без полагането отново на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 и е подало заявление за преиздаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил.“

2. В ал. 6 след думата „автомобил“ се поставя запетая и се добавя „за продължаване срока на валидност“.

§ 2. В чл. 24а, ал. 12 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 11“.

§ 3. В чл. 89а, ал. 4 се правят следните изменения:

1. Точки 2 и 3 се отменят.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. документ за образование и квалификация на персонала;“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Започналите и недовършени до влизането в сила на този закон процедури по издаване на удостоверения по чл. 89а, ал. 2 се довършват по досегашния ред.

§ 5. В Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от 2016 г.) в § 7, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2017 г.“ се заменят с „30 юни 2018 г.“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

8680