Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за обществените библиотеки
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки
Дата на приемане 21/12/2017
Брой/година Държавен вестник 2/2018

 


УКАЗ № 269

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за обществените библиотеки, приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г.

Издаден в София на 28 декември 2017 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)

§ 1. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) В Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът е публичен и се поддържа в електронен вид.

(2) За вписване в регистъра по ал. 1 се подава заявление, което включва данни, определени с наредбата по ал. 1, относно изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.

(3) Заявлението с приложените към него документи се изпраща по електронен път или се представя на електронен носител. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(4) Министърът на културата или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2 извършва вписване и издава удостоверение за вписване или мотивирано отказва вписване, като уведомява писмено заявителя в същия срок.

(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

Заключителни разпоредби

§ 2. В срок три месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата издава наредбата по чл. 10, ал. 1.

§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на културата осигурява условия за приемане на документи и заявления, подавани за вписване в регистъра по чл. 10, по електронен път.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 декември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9982